فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         پروژه شبيه سازي تغييرات ارتفاع پتوي لجن در راكتور UASB در شرايط مختلف راهبري

بازدید :    ۳۰ تير ۱۳۹۷    ۰۸:۱۱:۰۴    مهندس موسوي

پروژه شبيه سازي تغييرات ارتفاع پتوي لجن در راكتور UASB در شرايط مختلف راهبري

پروژه شبيه سازي تغييرات ارتفاع پتوي لجن در راكتور UASB در شرايط مختلف راهبري

فرمت فايل : docx

حجم : 4152

صفحات : 100

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان كامل پروژه:

-         فارسي :

شبيه سازي تغييرات ارتفاع پتوي لجن در راكتور  UASB در شرايط مختلف راهبري

-         انگليسي :

Mathematical Simulation of Sludge Blanket in an UASB Reactor in Different Operation Conditions.   

 

اهداف و ضرورت اجراي پروژه :

يكي از جنبه هاي مهم طراحي راكتور هاي  UASB تعيين ارتفاع بهينه پتوي لجن(  sludge blanket) در اين نوع  راكتور ميباشد. ارتفاع پتوي لجن بر غلظت جامدات در ارتفاعات مختلف از راكتور موثر بوده و به تبع آن تحرك گرانولها و فعاليت بيولو‍ژيكي آنها و همچنين هيدروليك جريان در شبكه ساختار لجن گرانولي تحت تاثير اين فاكتور مهم قرار مي گيرد. ارتفاع بيش از حد لجن موجب به هم چسبيدن لجن و مسدود شدن مسير جريان و به وجود آمدن پديده Channeling ميگردد كه در اين صورت عملا بخش عمده اي از لجن غير فعال شده و در فرايند تصفيه شركت ندارند. يكي ديگر از اثرات منفي ارتفاع بيش از حد پتوي لجن مي توان به شستشوي لجن (Washout) از راكتور اشاره كرد كه اين نيز موجب كاهش چشمگير و يكباره راندمان تصفيه خواهد شد. از سوي ديگر حداكثر بار آلي كه راكتور ميتواند تحمل كند و شرايط را با آن وفق دهد به سهم ارتفاع پتوي لجن در بخش بستر( Bed)  و بخش پتو لجن (Blanket) بستگي داشته و با آن متناسب است. لذا با در دست داشتن ارتفاع مناسب پتوي لجن هم ميتوان عملكرد بيولوژيكي راكتور درحذف مواد آلي را بهبود بخشيد و هم طراحي مناسبي درابعاد راكتور ،عمق بستر و ساير پارامترهاي فرايندي و راهبري نظير بار آلي موثر (OLR) وسرعت جريان بالا رونده و... را در اينگونه راكتورها فراهم نمود. كه موارد فوق ضرورت اجراي پروژه را تصديق مينمايند.از اينرو دستيابي به موارد ذيل هدف اين پروژه ميباشد:

1)     تحليل فرايندي از پروسه تصفيه بيهوازي در راكتور UASB.

2)     ارائه يك مدل مناسب براي توصيف تغييرات ارتفاع لجن.

3)     توسعه مدل در شبيه سازي ارتفاع لجن بر اساس اطلاعات آزمايشگاهي موجود.

 

 

 

پيشينه اجرايي – مطالعاتي در داخل و خارج كشور :

 

عليرغم مطالعات گسترده انجام شده بر كاربرد UASB در تصفيه انواع مختلف فاضلابهاي صنعتي در زمينه هاي مباني طراحي راكتور،تصفيه پذيري فاضلاب،مدل سازي فرايندي و ... مطالعه اي در خصوص اثر نوسانات ديناميكي ارتفاع پتوي لجن بر فرايند تصفيه در داخل كشور انجام نشده است اين در حالي است كه بيش از 72% از فاضلابهاي  صنعتي در دنيا توسط راكتورهاي با لجن گرانولي مثل UASB وSBR ... تصفيه مي شوند.

دكتر شايگان( وهمكاران در سال 2005)در مطالعه اي زمان تشكيل گرانول را در يك راكتور UASB مدل سازي نمودند. در اين مطالعه به منظور بررسي اثر پارامترهاي فيزيكي،شيميايي و بيولوژيكي بر فرايند گرانول سازي با تاكيد بر حداقل سازي زمان تشكيل گرانول عمليات آ‍زمايشگاهي در 4 واحد UASB‌ در مقياس پايلوت انجام شد بر اساس معادلات سينيتيكي حاكم بر فرايند بيولوژيكي  حداقل زمان گرانول سازي در شرايط F/M=0.5 و  COD/solphate=2‌وPH=7 مدل سازي شد و نتيجه اي كه از اين آزمايشات به دست آمد اين بود كه  در زمان راه اندازي راكتور هر چه نسبتF/M ‌ كمتر باشد گرانول سازي در زمان كوتاهتري رخ ميدهد.

همچنين گرانول سازي در راكتورهاي UASB بر اساس مطالعات بعمل امده بر اساس نيروهاي فيزيكي،شيميايي و بيولوژيكي موجود مدلسازي شده است .در اين مدل به بررسي  نيروهاي اثر گذار بر فرايند گرانول سازي پرداخته شده است.( Yu Liu ,2001 )

ميكروبيولوژي فرايند تشكيل گرانول و ارتباط آن با اندازه و دانسيته لجن گرانولي مورد مطالعه قرار گرفت.

(schmit و2000( در اين مطالعه ميكروارگانيسمهاي موثر در گرانول سازي به همراه ساختار استقرار انها در شبكه گرانولي و تاثير اين ساختار در عملكرد بيولوژيكي فاضلاب بررسي شد.

در مطالعه اي ديگر توسعه مشخصات بستر گرانولي بي هوازي در راكتورهاي EGSB بر پايه سرعت ته نشيني نهايي،مطالعه بر روي گرانولها و معادله ريچاردسن-زكي مورد بررسي قرار گرفته است.

(Yong-Hong Liu , Yan-Ling He , Shu-Cheng Yang  2006)

بر اساس برخي مشاهدات آزمايشگاهي حداقل ارتفاع  پتوي لجن در طراحي راكتور UASB ، يك متر در نظر گرفته شد.(1986, Bolle at all )

شرايط براي هرچه بهتر شدن گرانول سازي ، تشكيل پتوو دور ريخت ( washout ) لجن در داخل راكتور هاي UASB به طور روشني تحت كنترل ديناميك ذرات و نسبت اجزاي سازنده خوراك در اطراف توده بيولوژيكي (Biomass )بستگي دارد.(Campos and Anderson ,1992 )

شايد با كنترل جريان فاضلاب ورودي و همچنين به كنترل در آوردن حركت ذرات گاز توليدي در داخل راكتور UASB بتوان به طور موثري در بستر راكتور گرانول سازي را توسعه داد و بازده تصفيه را بالا برد.(1992,Guiot et al )

در مطالعه اي ديگر غلظت لجن در ارتفاعات مختلف پتو براي مقادير مختلف  (سرعت بالا رونده آب) و q‌ (شدت توليد گاز) و y (ارتفاع پتوي لجن) شبيه سازي شد.اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي و با استفاده از سه نمونه فاضلاب،دو نمونه فاضلاب شكر مايع و يك نمونه فاضلاب چغندر قند ، انجام شد و نتايجي كه از اين آزمايش مشاهده شد اين بود كه با كاهش غلظت جامدات ارتفاع پتوي لجن افزايش مي يافت.(1980,Pette et al )

 

 

 
 

فهرست

 

عنوان                                                                                صفحه

فصل اول كليات                            

1-1-مقدمه .........................................................................................................................................1

1-2-تصفيه فاضلاب .........................................................................................................................2

1-3-روشهاي تصفيه فاضلاب .......................................................................................................2

1-4-تصفيه بيولوژيكي فاضلاب ....................................................................................................3

1-5-سيستم هاي بيولوژيكي بي هوازي ....................................................................................4

1-6-راكتور UASB .......................................................................................................................5

1-7-ضرورت انجام پروژه ................................................................................................................5

1-8-اهداف پروژه .............................................................................................................................6

 

فصل دوم مطالعه مروري

2-1-تصفيه بي هوازي فاضلاب ....................................................................................................7

2-2-مكانيزم فرآيندهاي بي هوازي ............................................................................................7

2-2-1-مرحله هيدروليز .................................................................................................................8

2-2-2-مرحله توليد اسيد .............................................................................................................8

2-2-3-مرحله توليد استات و هيدروژن ....................................................................................8

2-2-4-مرحله توليد متان .............................................................................................................9

2-3-راكتور با بستر گرانولي و جريان رو به بالا .......................................................................10

2-4-فرآيند تشكيل گرانول ...........................................................................................................14

2-5-سيتم بيوگاز .............................................................................................................................17

2-6-مزايا و معايب UASB .........................................................................................................17

2-7-كاربرد در صنايع مختلف ......................................................................................................18

2-8-عوامل موثر بر عملكرد راكتور UASB ...........................................................................20

2-8-1-pH .......................................................................................................................................20

2-8-2-درجه حرارت ......................................................................................................................20

2-8-3-مواد مغذي مورد نياز .........................................................................................................21

2-8-4-غلظت لجن ...........................................................................................................................22

2-8-5-شدت جريان ........................................................................................................................22

2-8-6-ارتفاع پتوي لجن ................................................................................................................22

2-9-مدل سازي فرآيندهاي بيولوژيكي ......................................................................................23

2-9-1-مدل هاي جريان سيال .....................................................................................................24

2-9-2-مدل هاي سينيتيكي ........................................................................................................25

2-10-مدل نارنولي و ايندو .............................................................................................................26

2-10-1-ارزيابي و برآورد ضريب نفوذ .........................................................................................31

2-11-اعتبارسنجي مدل نارنولي و ايندو در چند

      مطالعه آزمايشگاهي ..................................................................................................................36

 

فصل سوم مواد و روشها

3-1-مشخصات فاضلاب ...................................................................................................................41

3-2-مشخصات راكتور ......................................................................................................................42

3-4-شرايط راهبري ..........................................................................................................................44

 

فصل چهارم بحث و نتيجه گيري

4-1-بررسي عوامل موثر بر تغيير غلظت لجن در راكتور هيبريدي UASFF

    و تحليل فرآيندي سيستم .........................................................................................................49

4-2-كاربرد معادله نارنولي در توصيف تغييرات غلظت لجن در ارتفاعات مختلف

    از پتوي لجن ..................................................................................................................................53

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست علائم و اختصارات

 

A: ثابت...................................................................................................................................................35

A': ثابت..................................................................................................................................................34

:ارتفاع ناحيه انتقالي (m) ...........................................................................................................30

B: ثابت...................................................................................................................................................35

B': ثابت..................................................................................................................................................34

C: غلظت جامدات در هر ارتفاع از پتو (kg/m3)......................................................................18

Ca: غلظت جامدات در ارتفاع a (kg/m3)..................................................................................30

Cd: ضريب درگ...................................................................................................................................27

COD: ميزان اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون

مواد آلي (kg/m3) .............................................................................................................................42

Db: قطر متوسط حباب گاز..............................................................................................................26

GSS: جدا كننده فاز جامد گاز .....................................................................................................10

h: جابجايي حباب ..............................................................................................................................34

k: ثابت تناسب ....................................................................................................................................34

l: ارتفاع متوسط بدست امده از ذرات جامد.................................................................................34

m: جرم مايع ........................................................................................................................................28

n: تعداد حباب در واحد سطح ........................................................................................................28

q: شدت توليد گاز (m3/m2.h) .....................................................................................................35

R: شعاع حباب گاز ............................................................................................................................33

S: حجم حباب گاز  ...........................................................................................................................34

Up: سرعت متوسط بالا رونده جامدات ........................................................................................28

u: سرعت متوسط جرم مشخصي ازمايع در

زمان t بعداز خروج حباب گاز .........................................................................................................28

Ua: سرعت جرم معيني از مايع بلافاصله

بعد از خروج حباب .............................................................................................................................28

u': سرعت پايين رونده جرم مايع ..................................................................................................29

Vb: سرعت متوسط حباب ...............................................................................................................27

Us: سرعت ته نشيني ذرات جامد (m/h) ...................................................................................28

Uw: سرعت بالا رونده فاضلاب (m/h) .........................................................................................28

Vwr: سرعت شعاعي آب در هر فاصله اي

از مركز حباب ......................................................................................................................................33

Vwv: مولفه عمودي سرعت شعاعي ..............................................................................................33

y: ارتفاع در ميان پتو (m) ...............................................................................................................35

:ثابت .................................................................................................................................................28

:ثابت ................................................................................................................................................28

:ضريب نفوذ (m2/h) ....................................................................................................................28

:چگالي آب  ................................................................................................................................27

:چگالي گاز  .................................................................................................................................27

 

فهرست جداول ، منحني ها و تصاوير

 

شماره جدول                                                                        صفحه

(2-1) ...............................................................................................................................................17

(2-2) ...............................................................................................................................................19

(2-3) ...............................................................................................................................................21

(2-4) ...............................................................................................................................................35

(3-1) ...............................................................................................................................................41

(3-2) ...............................................................................................................................................44

(3-3) ...............................................................................................................................................44

(3-4) ...............................................................................................................................................45

(3-5) ...............................................................................................................................................45

(4-1) ...............................................................................................................................................47

(4-2) ...............................................................................................................................................53

(4-3) ...............................................................................................................................................58

 

شماره منحني                         

(2-1) ...............................................................................................................................................36

(2-2) ...............................................................................................................................................36

(2-3) ...............................................................................................................................................37

(2-4) ...............................................................................................................................................38

(2-5) ...............................................................................................................................................39

(2-6) ...............................................................................................................................................39

 (4-1) ...............................................................................................................................................48

(4-2-الف تا ج) .............................................................................................................................49

(4-3-الف تا خ ) ............................................................................................................................53

 

شماره تصاوير                       

(1-1) ...............................................................................................................................................4

(2-1) ...............................................................................................................................................9

(2-2) ...............................................................................................................................................12

(2-3) ...............................................................................................................................................13

(2-4) ...............................................................................................................................................15

(2-5) ...............................................................................................................................................16

(2-6) ...............................................................................................................................................30

(2-7) ...............................................................................................................................................30

(2-8-الف) ......................................................................................................................................31

(2-8-ب) .........................................................................................................................................31

 (2-9) ...............................................................................................................................................32

(2-10) ............................................................................................................................................33

 (3-1) ...............................................................................................................................................43

(4-1) ...............................................................................................................................................56

(4-2) ..............................................................................................................................................57

(4-3) ..............................................................................................................................................57

 

 

فهرست

عنوان                                                                                صفحه

فصل اول كليات                            

1-1-مقدمه .........................................................................................................................................1

1-2-تصفيه فاضلاب .........................................................................................................................2

1-3-روشهاي تصفيه فاضلاب .......................................................................................................2

1-4-تصفيه بيولوژيكي فاضلاب ....................................................................................................3

1-5-سيستم هاي بيولوژيكي بي هوازي ....................................................................................4

1-6-راكتور UASB .......................................................................................................................5

1-7-ضرورت انجام پروژه ................................................................................................................5

1-8-اهداف پروژه .............................................................................................................................6

 

فصل دوم مطالعه مروري

2-1-تصفيه بي هوازي فاضلاب ....................................................................................................7

2-2-مكانيزم فرآيندهاي بي هوازي ............................................................................................7

2-2-1-مرحله هيدروليز .................................................................................................................8

2-2-2-مرحله توليد اسيد .............................................................................................................8

2-2-3-مرحله توليد استات و هيدروژن ....................................................................................8

2-2-4-مرحله توليد متان .............................................................................................................9

2-3-راكتور با بستر گرانولي و جريان رو به بالا .......................................................................10

2-4-فرآيند تشكيل گرانول ...........................................................................................................14

2-5-سيتم بيوگاز .............................................................................................................................17

2-6-مزايا و معايب UASB .........................................................................................................17

2-7-كاربرد در صنايع مختلف ......................................................................................................18

2-8-عوامل موثر بر عملكرد راكتور UASB ...........................................................................20

2-8-1-pH .......................................................................................................................................20

2-8-2-درجه حرارت ......................................................................................................................20

2-8-3-مواد مغذي مورد نياز .........................................................................................................21

2-8-4-غلظت لجن ...........................................................................................................................22

2-8-5-شدت جريان ........................................................................................................................22

2-8-6-ارتفاع پتوي لجن ................................................................................................................22

2-9-مدل سازي فرآيندهاي بيولوژيكي ......................................................................................23

2-9-1-مدل هاي جريان سيال .....................................................................................................24

2-9-2-مدل هاي سينيتيكي ........................................................................................................25

2-10-مدل نارنولي و ايندو .............................................................................................................26

2-10-1-ارزيابي و برآورد ضريب نفوذ .........................................................................................31

2-11-اعتبارسنجي مدل نارنولي و ايندو در چند

      مطالعه آزمايشگاهي ..................................................................................................................36

 

فصل سوم مواد و روشها

3-1-مشخصات فاضلاب ...................................................................................................................41

3-2-مشخصات راكتور ......................................................................................................................42

3-4-شرايط راهبري ..........................................................................................................................44

 

فصل چهارم بحث و نتيجه گيري

4-1-بررسي عوامل موثر بر تغيير غلظت لجن در راكتور هيبريدي UASFF

    و تحليل فرآيندي سيستم .........................................................................................................49

4-2-كاربرد معادله نارنولي در توصيف تغييرات غلظت لجن در ارتفاعات مختلف

    از پتوي لجن ..................................................................................................................................53

 

 

فهرست علائم و اختصارات

 

A: ثابت...................................................................................................................................................35

A': ثابت..................................................................................................................................................34

:ارتفاع ناحيه انتقالي (m) ...........................................................................................................30

B: ثابت...................................................................................................................................................35

B': ثابت..................................................................................................................................................34

C: غلظت جامدات در هر ارتفاع از پتو (kg/m3)......................................................................18

Ca: غلظت جامدات در ارتفاع a (kg/m3)..................................................................................30

Cd: ضريب درگ...................................................................................................................................27

COD: ميزان اكسيژن مورد نياز براي اكسيداسيون

مواد آلي (kg/m3) .............................................................................................................................42

Db: قطر متوسط حباب گاز..............................................................................................................26

GSS: جدا كننده فاز جامد گاز .....................................................................................................10

h: جابجايي حباب ..............................................................................................................................34

k: ثابت تناسب ....................................................................................................................................34

پروژه شبيه سازي تغييرات ارتفاع پتوي لجن در راكتور UASB در شرايط مختلف راهبري،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله ورزش در دوران بارداري (حاملگي) و پس از زايمان

بازدید :    ۲۸ تير ۱۳۹۷    ۰۸:۳۲:۲۲    مهندس موسوي

مقاله ورزش در دوران بارداري (حاملگي) و پس از زايمان

مقاله ورزش در دوران بارداري (حاملگي) و پس از زايمان

فرمت فايل : doc

حجم : 54

صفحات : 34

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

ورزش‌هاي دوران بارداري و پس از زايمان

خلاصه : در گذشته مادران از هر نوع ورزش و تحركي منع مي‌كردند و حركات نرمشي و پياده‌روي را باعث سقط يا زايمان زودرس مي‌دانستند اما امروزه با تشكيل كلاس‌هاي آمادگي براي زايمان و آموزش تمرينات تنفسي و آماده‌سازي بدن براي زايمان، بيش از پيش اهميت ورزش مشخص شده است.
اگر بگوئيم حال كه باردار هستيد وقت آن رسيده كه خودتان را به ورزش عادت دهيد زيرا تمرينات بدني، ورزش، استراحت و خواب كافي، اگر براي سلامت هر فرد ضروري باشد، براي خانم‌ها در هنگام بارداري واجب و حياتي است. ...

...

ورزش هاي مناسب دوران بارداري

بارداري توجيه درستي براي كم تحركي و ورزش نكردن نيست. ورزش فوايد بسياري از نظر جسمي از جمله حفظ عضلات شكم، بهبود بازگشت سياهرگ ها، افزايش طاقت و... براي خانم هاي باردار دارد. جنبه هاي رواني ورزش نيز بر كسي پوشيده نيست. به علاوه تحقيقات نشان مي دهد كه ورزش زايمان را تسريع مي كند، تنفس را بهبود مي بخشد و همچنين احتمال عمل سزارين در خانم هايي كه ورزش مي كنند، كمتر است. اما انجام هر نوع فعاليت ورزشي نيز صحيح نيست. ....

...

قيمت محصول : 4200 تومان

دانلود

مقاله ورزش در دوران بارداري (حاملگي) و پس از زايمان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

بازدید :    ۲۷ تير ۱۳۹۷    ۰۴:۲۴:۳۰    مهندس موسوي

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

فرمت فايل : docx

حجم : 362

صفحات : 152

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش

در 152 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                        صفحه

 

چكيده  فارسي.. 1

 

فصل اول: كليات پژوهش

 

1- 1- مقدمه.. 2

 

1- 2- بيان مسئله.. 4

 

1- 3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

 

1- 4- اهداف پژوهش.. 8

 

1- 4- 1- هدف كلي.. 8

 

1- 4- 2- اهداف جزئي.. 8

 

1- 5- فرضيات تحقيق.. 8

 

1- 6- تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها.. 9

 

فصل دوم: ادبيات، مستندات، سابقه و پيشينه پژوهش

 

 2-1- مقدمه.. 11

 

2-2- مباني نظري پژوهش.. 12

 

2-2-1- مقابله با استرس.. 12

 

2-2-1-1- تاريخچه مقابله.. 13

 

2-2-1-1- انواع روش هاي مقابله اي.. 14

 

2-2-1-3- راهبردهاي مقابله با استرس وسلامت روان.. 17

 

2-2-1-4- چگونگي تاثير شيوه هاي مقابله اي.. 22

 

2-2-1-5-  نظامهاي رفتار مقابله اي.. 22

 

 

 

2-2-1-6- مدل هاي نظري در مورد منابع وفرايندهاي مقابله   22

 

2-2-1-7- آموزش مصون سازي در مقابل استرس..

 

24

 

2-2-1-8- عوامل مربوط به رابطه درمانگر و مراجع در آموزش ايمن سازي در مقابل استرس.. 24

 

 

 

2-2-1-9- كاربردهاي اختصاصي آموزش ايمني سازي در مقابل بيماريهاي رواني   25

 

2-2-1-9- فرايند مفهوم سازي مجدد..

 

26

 

2-2-1-10-  مرحله اكتساب و تمرين مهارت ها.. 27

 

 

 

2-2-1-11- مراحل مقابله با تنيدگي از ديدگاه لازاروس   27

 

2-2-1-12- مدل مفهومي و بنيادي مقابله در برابر استرس   28

 

2-2-1-13-  ارزيابي شناختي در مقابله با استرس ها..

 

31

 

2-2-1-14- تدابير مقابله اي.. 32

 

2-2-2- دانش آموزان تيزهوش.. 32

 

2-2-2- 1- تعريف هوش.. 36

 

2-2-2- 2- عوامل موثر در تيزهوشي.. 38

 

2-2-2- 3- انواع هوش.. 41

 

2-2-3- استرس ادراك شده.. 41

 

2-2-3-1- نشانه ها و علايم استرس.. 43

 

2-2-3-2- علتهاي استرس.. 43

 

2-2-3-3- عوامل استرس زاي سنين مدرسه.. 44

 

2-2-3-4-  انواع استرس.. 45

 

2-2-3-5-  مولفه هاي استرس.. 45

 

2-2-3-6- نظريات مربوط به استرس.. 47

 

2-2-3-7- شيوه هاي مقابله با استرس.. 48

 

2-2-3-8- واكنش هاي استرس.. 49

 

2-2-3-9- استرس و پاسخ فيزيولوژيايي.. 49

 

 

 

2-2-3-10- نقش استرس درسلامت رواني و اجتماعي و شخصيتي دانش آموزان   50

 

2-2-3-11- پيشگيري از استرس..

 

50

 

2-2-3-12- آموزش تلقيح استرس.. 51

 

2-2-3-13- هدف از آموزش كنترل استرس.. 51

 

2-2-3-14- مراحل آموزش تلقيح استرس.. 52

 

2-2-3-15- استرس و دستگاه ايمني.. 52

 

2-2-3-16- تعديل كننده هاي استرس.. 53

 

2-2-3-17-  رابطه استرس ادراك شده با سلامت عمومي.. 53

 

2-2-3-18- تكنيكهاي از بين بردن استرس.. 54

 

2-2-4- اضطراب امتحان.. 56

 

2-2-4-1- تعريف اضطراب امتحان.. 57

 

2-2-4-2-  تاريخچه اضطراب امتحان.. 58

 

2-2-4-3- مدلهاي اضطراب امتحان.. 59

 

2-2-4-3- 1- مدل شناختي – توجهي.. 60

 

2-2-4-3- 2- مدل فرايند انتقالي.. 60

 

2-2-4-3- 3-  مدل نقص مهارت ها.. 60

 

2-2-4-3- 4- مدل پردازش اطلاعات.. 60

 

2-2-4-4- نظريه هاي روانكاوانه اضطراب.. 61

 

2-2-4-4-1- نظريه فرويد در مورد اضطراب.. 61

 

2-2-4-4-2- نظريه نوفرويدي.. 63

 

2-2-4-4-3- نظريه هاي رفتاري اضطراب.. 63

 

2-2-4-4-4- نظريه هاي يادگيري شناختي ـ اجتماعي.. 64

 

2-2-4-4-5- نظريه هاي شناختي اضطراب.. 65

 

2-2-4-4-6- نظريه بيولوژيكي اضطراب.. 66

 

2-2-4-5-ديدگاه هاي اضطراب.. 68

 

2-2-4-5-1- ديدگاه روانكاوي در مورد اضطراب.. 68

 

2-2-4-5-2- ديدگاه ژنتيك در زمينه اضطراب.. 69

 

2-2-4-5-3- ديدگاه اجتماعي فرهنگي.. 69

 

2-2-4-5-4- ديدگاه شناختي در مورد علت اضطراب.. 70

 

 

 

2-2-4-5-5- ديدگاه انسان گرايي و اصالت وجود در مورد اضطراب   70

 

2-2-4-5-6- ديدگاه اجتماعي در مورد علت اضطراب..

 

71

 

2-2-4-5-7- ديدگاه رفتارگرايي در مورد اضطراب.. 71

 

2-2-4-6-علت اضطراب از ديدگاه روان پويايي.. 71

 

2-2-4-6-1- انواع اضطراب امتحان.. 72

 

2-2-4-6-2- نشانه‌هاي اضطراب ناتوان‌كننده.. 72

 

2-2-4-6-3- ابعاد اضطراب امتحان.. 73

 

2-2-4-6-4- علل اضطراب امتحان.. 73

 

2-2-4-6-5- مقابله با اضطراب امتحان.. 74

 

2-2-4-6-6- مقابله با اضطراب.. 74

 

2-2-4-6-7- كنترل اضطراب در حين امتحان.. 75

 

2-2-4-6-8- اختلالات اضطرابي.. 75

 

2-2-4-6-9- انواع اضطراب.. 78

 

2-3- پيشينه پژوهش.. 79

 

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

 

3-1- مقدمه.. 89

 

3-2- روش پژوهش.. 89

 

3-3- جامعه آماري.. 89

 

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 89

 

3-5- ابزارهاي پژوهش.. 89

 

3-6- روش اجرا.. 91

 

3- 7- روش‌ تجزيه و تحليل اطلاعات.. 91

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها و بيان نتايج حاصل از آن

 

4-1- مقدمه.. 93

 

4-2- يافته هاي جمعيت شناختي.. 93

 

4-3- يافته هاي توصيفي.. 95

 

4-4- يافته هاي استنباطي.. 96

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

 

5-1- مقدمه.. 103

 

5-2- بحث ونتيجه گيري.. 103

 

5- 3- محدوديتها.. 106

 

5- 4- پيشنهادات.. 107

 

5- 4- 1- پيشنهادات پژوهشي.. 107

 

5- 4- 2- پيشنهادات كاربردي.. 107

 

منابع و مأخذ.. 109

 

منابع فارسي.. 109

 

منابع انگليسي.. 114

 

پيوست.. 119

 

 

 

پيوست الف) پرسشنامه استرس ادراك شده (ميمورا وگريفث)   120

 

پيوست ب) مقياس اضطراب امتحان (اسپيل برگر)..

 

122

 

چكيده انگليسي.. 136

 

 

 

فهرست جدول ها

 

 

 

عنوان                                                                                                صفحه

 

 

 

جدول (4-1) توزيع فراواني آزمودني هاي برحسب سن و رتبه تولد در گروه دانش آموزان آزمايش و كنترل.. 93

 

جدول (4-2) توزيع فراواني آزمودني هاي برحسب شغل والدين و وضعيت مالي در گروه دانش آموزان آزمايش و كنترل.. 94

 

جدول (4-3)  توزيع فراواني بر حسب تحصيلات والدين آزمودني هاي گروههاي آزمايش و كنترل.. 94

 

جدول (4- 4) ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش.. 95

 

 

 

جدول (4- 5) ميانگين و انحراف معيار متغير اضطراب امتحان و مولفه هاي آن   96

 

جدول(4-6) نتايج آزمون لوين جهت برابري كواريانس هاي خطا..

 

96

 

جدول (4-7) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چند راهه (Mancova) بر روي متغيرهاي استرس ادراك شده و مولفه هاي آن.. 97

 

جدول (2-8) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چندراهه بر روي متغير استرس ادراك شده و مولفه هاي آن.. 98

 

جدول (4-9) نتايج آزمون تعقيبي براي متغير استرس ادراك شده و مولفه هاي آن (استرس منفي و مثبت) (مقايسه ميانگين‌ها).. 98

 

جدول(4-10) نتايج آزمون لوين جهت برابري كواريانس هاي خطا.. 99

 

 

 

جدول (4-11) نتايج آزمون معناداري تحليل كواريانس چند متغيري  در دوگروه   99

 

جدول (4-12) نتايج آزمون تحليل كواريانس چند متغيري (مانكوا) (متغير اضطراب امتحان)  براي مقايسه گروه آزمايش و كنترل..

 

100

 

جدول (4-13) نتايج آزمون تعقيبي براي متغير اضطراب امتحان  و مولفه هاي آن(مقايسه ميانگين‌ها).. 101

 

چكيده

 

هدف پژوهش حاضر تعيين اثر بخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش مي باشد.

اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي است كه به صورت طرح (پيش آزمون- پس آزمون) با گروه كنترل اجرا شد.

جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان تيز هوش مقطع دبيرستاني شهرگيلان تشكيل دادند؛

كه به گزارش آموزش و پرورش شهر گيلان 200 نفر برآورد شده است. در اين پژوهش 34 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.

و در دو گروه آزمايش (17N=) و كنترل (17N=) به صورت تصادفي گمارده شدند.

براي گردآوري اطلاعات از پرسش نامه هاي اضطراب امتحان (اسپيل ‌برگر) و استرس ادراك شده (ميمورا و گريفث)استفاده شد.

براي تجزيه و تحليل نتايج از روش آماري واريانس چند متغيره (MANCOVA) استفاده شد.

نتايج يافته ها نشان داد كه آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش تاثير معني داري دارد.

به عبارتي ديگر مي توان نتيجه گرفت كه استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان در گروه آزمايش تعديل يافت،

لذا از آموزش مقابله با استرس به عنوان يك روش موثر بر كاهش استرس و اضطراب استفاده نمود.

واژه هاي كليدي: مقابله با استرس، استرس ادراك شده، اضطراب امتحان، تيزهوش

قيمت محصول : 95000 تومان

دانلود

اثربخشي آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراك شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تيزهوش،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         سمينار بررسي روش هاي تبديل سيستم هاي سه فاز به پنج فاز

بازدید :    ۲۷ تير ۱۳۹۷    ۰۸:۵۵:۰۵    مهندس موسوي

سمينار بررسي روش هاي تبديل سيستم هاي سه فاز به پنج فاز

سمينار بررسي روش هاي تبديل سيستم هاي سه فاز به پنج فاز

فرمت فايل : doc

حجم : 20798

صفحات : 116

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

سمينار بررسي روش هاي تبديل سيستم هاي سه فاز به پنج فاز


نقطه قوت اين تحقيق ، جامع بودن و فراگيري نسبي آن به نسبت ديگر تحقيقاتيست كه تاكنون منتشر شده است. اين تحقيق از بيش از 16 مرجع كه اكثر آنها از ژورنال هاي معتبر جهاني مثل IEEE  و ... هستند جمع آوري شده است و در آخر به مقايسه روش هاي مورد مطالعه در مراجع مختلف و كم و كيف روش ها پرداخته است.

قسمتي از چكيده:

ماشين­هاي چند فاز درصنايعي كه نياز به ايمني بالا و ظرفيت تحمل خطاي گسترده دارند و نيز در سيستمهايي كه نياز به قابليت اطمينان بالا دارند، تبديل­ به نامزدي چالش­برانگيز شده­اند.  اگرچه، اين امر مستلزم پيچيدگي بيشتر در مبدلهاي قدرت بكار­گرفته، خواهد بود.  در صنايعي مانند سيستم پمپ­هاي شناور الكتريكي ( ESP )، قدرت  موردنياز موتور الكتريكي معمولا با استفاده از يك سيستم راه­انداز سه­فاز ولتاژپايين با فركانس متغير ( VFD ) تامين مي­شود كه به دنبال آن يك ترانس افزاينده و فيدر طولاني فشار متوسط ​​قرار مي­گيرد.   بكارگيري ماشين هاي چند فاز در اينگونه موارد اخيرا نشان داده كه مزايايي دارد،  با اين­حال، اين امر مستلزم يك مبدل قدرت چند­فاز ونيز ترانسفورماتور چندفاز پيچيده­تر خواهد بود[3].  از آنجايي كه منبع سه­فاز توسط شبكه مهياست لذا جهت دستيابي به يك منبع چندفاز از منبع سه فاز موجود، نياز است كه سيستم تبديل فاز استاتيكي (ثابت) گسترش يابد. اينورترهاي منبع ولتاژ چندفاز (VSI) همواره براي فراهم آوردن منبعي با ولتاژ و فركانس متغير با كنترل مناسب مدولاسيون پهناي باند (PWM) مورد استفاده قرار مي­گيرند[9].  روش PWM مبتني­بر حامل و روش PWM مبتني­بر بردار فضايي(SVPWM) از رايج­ترين روش­ها براي مدولاسيون پهناي باند هستند.  بكارگيري از روش PWM مبتني بر حامل و روش PWM مبتني بر بردار فضايي(SVPWM) در مبدل­هاي ماتريس (MATRIX CONVERTER) مستقيم و غيرمستقيم (MCها) و روش اتصال خاص ترانسفورماتور براي تبديل منبع سه­فاز به منبع پنج­فاز در اين مقاله مورد بررسي قرار مي­گيرد.   روش PWM اغلب براي بكارگيري در سيستم­هاي دو درايوه با فركانس متغير كه پيچيده­تر هستند مناسب است.  ازاينرو روش اتصال خاص ترانسفورماتور در كاربردهايي كه نياز به منبع با ولتاژ و فركانس ثابت است استفاده مي­شود[9].  روش ديگر، يك انتقال پسيو است كه راه­حل قابل دوام و مقرون­به­صرفه­تر براي افزايش خروجي سه­فاز اينورتر قفسه­خارجي [1]سه­فاز استاندارد و تبديل آن به ولتاژ n فاز ثانويه است[3].  اين مقاله به بررسي روش­هاي موجود براي انتقال پسيو و ارائه چند روش مختلف براي دستيابي به يك منبع پنج­فاز از شبكه موجود سه­فاز و مقايسه آنها با يكديگر مي پردازد


[1] off-the-shelf three-phase inverter

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود

سمينار بررسي روش هاي تبديل سيستم هاي سه فاز به پنج فاز،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

بازدید :    ۲۶ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۵۸:۰۲    مهندس موسوي

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

هدف از اين پايان نامه ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 85
حجم 3 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم كشاورزي و منابع طبيعي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شيلات

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

 
 
چكيده: 
اين تحقيق به منظور بررسي ضايعات بافتي احتمالي ناشي از حمام ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchusmykiss)، با ماده ضدعفوني كننده آكواجرم(Aquagerm)  صورت پذيرفته است. آكوآجرم يك ماده ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك مختلط   (Mixed-Oxidant Disinfectant & Antiseptic) است كه براي اولين بار در ايران با قابليت استفاده در آبزيان توليد مي شود. آكوآجرم مخلوطي است از تركيب پراكسيدهاي معدني در بافري از املاح معدني و آلي. مكانيسم عمل اين ماده بر مبناي خاصيت اكسيداني پرسولفات بوده كه در همراهي با املاح آلي و معدني به ساختارهاي حياتي پاتوژن ها حمله كرده و قادر است در مدت 30 تا 45 دقيقه انواع ويروسها و باكتري ها و اسپور آنها را در محيط آب از بين ببرد و با اختلال در اجزاي اختصاصي غشاء سلولي ميكروارگانيسمها، مانع از عملكرد طبيعي آنها و در نهايت توقف رشد و يا مرگ مي شود. به منظور انجام اين تحقيق تعداد 40 عدد ماهي از يك مزرعه پرورش ماهي كه در شرايط طبيعي و ايده آل از نظر سلامت و بهداشت قرار داشتند صيد و تعداد 20 قطعه به حوضچه تيمار و 20 قطعه به حوضچه كنترل انتقال داده شد.
 
 ماهيان دو گروه در شرايط كاملاً مشابه نگهداري شده و پس از 8 روز ماهيان گروه تيمار با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم دوز 2000/1 به مدت 45 دقيقه حمام داده شد.  در مقاطع زماني بلافاصله، 4 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از حمام هر بار تعداد 5 عدد ماهي از حوضچه تيمار و 1 عدد ماهي از حوضچه كنترل صيد و نمونه برداري از اندامهاي آبشش، مغز، كليه و كبد صورت پذيرفت و در فرمالين 10٪ تثبيت و به آزمايشگاه منتقل گرديد سپس با استفاده از روش استاندارد بافت شناسي مقاطع 5 ميكروني تهيه و با استفاده از ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. هيچگونه تغييرات رفتاري و ظاهري در ماهيان مشاهده نشد و در كالبدگشايي آنها نيز هيچگونه آثاري از علائم غيرطبيعي ملاحظه نگرديد و هيچگونه تلفاتي در بين آنها رخ نداد. در بررسي هاي ميكروسكوپي آبشش مواردي نظير تورم و جداشدن لايه پايه در ابتداي تيغه هاي آبششي ثانويه ، آنيوريسم، شروع چماقي شدن در تيغه هاي ثانويه، تورم و اختلال در ساختار تيغه هاي آبششي، كوتاه و ضخيم شدن برخي رشته هاي ثانويه، هايپرپلازي پريكندريوم، تورم وجداشدن لايه پوششي (Epithelial lifting)، مشاهده گرديد. از مهمترين علائم ميكروسكوپيك مشاهده شده در مغز ماهيان مورد آزمايش صرفاً مختصري پرخوني در برخي عروق بوده است. در كليه نيز مواردي از افزايش مراكز ملانوماكروفاژ، چروكيدگي گلومرولها و اتساع فضاي بومن مشاهده شد.
 
 هيچگونه آسيب بافتي در ساختمان كبد مشاهده نگرديد. بطور كلي ضايعات بافتي مشاهده شده عكس العمل طبيعي اندامهاي مورد مطالعه نسبت به يك ماده خارجي بوده و آسيب پاتولوژيكي جدي محسوب نمي شود. بطور قطع مي توان گفت كه هيچكدام از ضايعات بافتي مشاهده شده پس از 48 ساعت نيز باعث مرگ ماهيان نخواهد شد. لذا مصرف اين ماده براي ماهيان ضرري به همراه نخواهد داشت و نيز موجب تهديد سلامت انسان به عنوان مصرف كننده نهايي نخواهد شد. بدين ترتيب مي توان اظهار نمود اين ماده ضدعفوني كننده مي تواند جايگزين مناسبي براي مواد ضدعفوني كننده با خاصيت سرطانزايي نظير مالاشيت گرين باشد.
 
 
 
كلمات كليدي:

آكواجرم

ماهي قزل آلاي رنگين كمان

ميكروارگانيسم هاي بيماري زا

ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك مختلط

 
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 3
 
فصل اول – كليات 5
1-1- معرفي خصوصيات ماهي قزل آلاي رنگين كمان  6
1-1-1- خصوصيات مرفولوژيك  6
1-1-2- خصوصيات اكولوژيك 7
1-1-3- ارزش اقتصادي 6
1-2- مروري بر ساختمان بافت شناسي و آسيب شناسي مغز، آبشش، كبد و كليه ماهي قزل آلاي رنگين كمان 7
1-2-1- مغز 7
1-2-1-1- تغييرات پاتولوژيك   10
1-2-2- آبشش 11
1-2-2-1- تغييرات پاتولوژيك 13
1-2-3- كبد 14
1-2-3-1- تغييرات پاتولوژيك 17
1-2-4- كليه 21
1-2-4-1- تغييرات پاتولوژيك 24

1-3 - ضدعفوني كننده ها و كاربرد آن در آبزي پروري 27

1-3-1- تعريف 27
1-3-2- هدف از ضدعفوني 27

1-3-3- ويژگيهاي يك ضدعفوني كننده ايده آل 28

1-3-4- عوامل موثر بر تاثير ماده ضدعفوني كننده  29

1-3 -5 – مكانيسم اثر ضدعفوني كننده ها 30

1-3-6- تقسيم بندي ضدعفوني كننده ها 30

 1-4 - مروري بر آكوآجرم  31
1-4-1 دسته دارويي 31
1-4-2- ويژگيهاي اختصاصي 31
1-4-3- خصوصيات فارماكولوژيك 31
1-4-4- طيف اثر 31
1-4-5- دوز مصرف 32
1-5- مروري بر مطالعات گذشته 32
 
فصل دوم: مواد و روش كار 37
2-1 - معرفي جمعيت مورد مطالعه 38
2-2- شرايط جغرافيايي مزرعه مورد مطالعه و خصوصيات فيزيكوشيميايي آب 38
2-3-  ابزار و مواد مورد استفاده 39
2-4- روش كار 39

 2-4-1- آماده سازي حوضچه هاي شاهد و تيمار  39

2-4-2- تهيه محلول آكوآجرم با غلظت مورد نظر 39

2-4-3- حمام ماهيان گروه تيمار با آكوآجرم و نمونه برداري از بافتها 40

 2-4-4- تهيه لامها در آزمايشگاه 04
 
فصل سوم : نتايج 41
3-1- علايم باليني(تغييرات رفتاري در ماهي زنده) 42
3-2- علايم ماكروسكوپي(ظاهري/ كالبد گشايي) 42
3-3- علايم ميكروسكوپي(مطالعه لامها) 42
3-3-1- آبشش 42
3-3-2- مغز 43
3-3-3- كليه 43
3-3-4- كبد 44
 
فصل چهارم: بحث 61
 
 منابع 80
 
شكل 1:آبشش ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  آبشش ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 45
شكل 2: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد (f)   بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 46
شكل 3: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد(f)بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 47
شكل 4: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد(f)بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 48
شكل5:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 49
شكل6:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 50
شكل7:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 51
شكل8:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 52
شكل 9: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 53
شكل 10: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 54
شكل 11: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 55
شكل 12: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 56
شكل 13: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 57
شكل 14: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 4 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 58
شكل 15: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 24 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 59
شكل 16: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 48 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 60
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

بازدید :    ۲۶ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۱۴:۰۴    مهندس موسوي

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 136

صفحات : 88

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اهداف
با توجه به اينكه هدف كلي در اين تحقيق ،مطالعه مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني مورد نظر است .اما  افزون بر آن ،هدفهاي ديگري را مي توان براي اين تحقيق يادآور شد .
- هدفهاي بنيادي
1. مطالعه موضوع مشاركت سياسي زنان ؛
2.مطالعه مجمل نوشته هاي مشاركت سياسي؛
- هدفهاي كاربردي
1.افزايش سطح  اطلاع وآگاهي جامعه زنان و مردان نسبت به موضوع مشاركت سياسي زنان در ايران در دو دوره مد نظر
2. افزايش اطلاعات به منظور بهبود كيفيت مشاركت سياسي زنان
فرضيه ها
فرضيه اصلي ؛ نظام جمهوري اسلامي به نسبت نظام شاهنشاهي پهلوي دوم مشاركت سياسي زنان را افزايش داده است .
 فرضيه وابسته ؛ظهور و بروز انقلاب اسلامي يكي از عوامل اصلي حضور زنان در عرصه هاي سياسي است.
فرضيه رقيب ؛ موانع مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي به نسبت قبل افزايش يافته است    
تدوين اين فرضيه ها  بر گرفته از يك سري پيش فرضهايي است كه در اينجا به آن اشاره مي كنيم؛
1.ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تاريخي بي سابقه و در هر دو بعد حكومت ديني و جمهوري مبتني بر حاكميت مردم داراي خصوصيات نوين است . مشروعيت نظام سياسي تركيبي از مشروعيت ديني و مشروعيت نظام پارلماني با انتخابات منظم است
2. مشاركت سياسي به عنوان «رفتاري كه اثر مي گذارد و يا قصد تاثير گذاري بر نتايج حكومتي را دارد » به كار خواهد رفت .
3. مشاركت سياسي به عنوان مفهومي است كه در خود مجموعه اي از اعمال و رفتار ها را در بر دارد . شكل، ماهيت، گستره و ميزان اعمال مشاركتي در تعامل با فرهنگ سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است .
4.مشاركت سياسي زنان در حالي كه تابعي از نظام كلي مشاركت سياسي جامعه است ،متاثر از مجموعه عوامل خواص فرهنگي ،اجتماعي،اقتصادي و سياسي مي باشد . از جمله ارزش سياست به عنوان عرصه ي مردان ،فقدان اگاهي سياسي ، وابستگي اقتصادي و ساختار پدر سالارانه ي جوامع و.......است .
5 .از انجا كه اختلاف بين اقشار مختلف زنان از نظر ميزان سواد ،وضعيت اقتصادي واجتماعي وآگاهي سياسي وجود دارد و از طرفي ،به دليل كلي دوري زنان از سياست خضور كمي وكيفي انها در نهاد هاي حكومتي نيز جلوه اي از مشاركت سياسي آنها است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پاورپوينت معماري گرمابه

بازدید :    ۲۴ تير ۱۳۹۷    ۱۲:۰۲:۴۱    مهندس موسوي

پاورپوينت معماري گرمابه

پاورپوينت معماري گرمابه

فرمت فايل : pptx

حجم : 1549

صفحات : 41

گروه : معماري

توضيحات محصول :

پاورپوينت معماري گرمابه


تعدادي از سر فصل هاي اين پروژه:

اجزاي اصلي حمام مجموعه ورودي شامل:

سردر

دالان

دهليز     اصلي ترين و بزرگترين و گرمترين

 بخش گرمابه

اجزاي گرمخانه

خزينه ها

خزانه ها در حمام هاي مفصل

 سه عدد بود

چال حوض

شاه نشين و دستك

دودكش و گربه رو

نورگيري و تهويه

نورگيري و تهويه

مصالح حمام

تزيينات حمام

حمام وكيل شيراز

حمام چهار فصل

      اراك

حمام خسرو آقا

    اصفهان

   حمام خان يزد

   حمام سلطان

 امير احمد كاشان

  حمام فين كاشان و... به همراه توضيح كامل +عكس

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

پاورپوينت معماري گرمابه،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

بازدید :    ۲۲ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۴۹:۰۹    مهندس موسوي

نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

اين مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزيزي فراهم شده كه قصد ورود به دبيرستان بهياري را داشته كه همان پايه دهم ميباشد نمونه سوالات آزمون بهياري ورودي دبيرستان پايه دهم كه سوالاتي فوق العاده موثر و كارآمد در آزمون مربوطه مي باشد و مطمئنا داوطلبان گرامي پس از تهيه و مطالعه دقيق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و يقين موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را

دانلود نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم


آزمون بهياري بهورزي ورودي دبيرستان پايه دهم دانش آموزان دبيرستان بهياري كمك بهياري ورودي پايه دهم نمونه سوالات اختصاصي عمومي پاسخنامه جواب پاسخ دانلود رايگان دانلود فايل استخدامي 1395 95 1394 94 آزمون استخدامي1394 94 1395 95 دستگاههاي اجرايي هلال احمر پاسخنامه دفترچه آزمون بهياري اختصاصي مصاحبه عمومي نمونه سوالات
دسته بندي پرستاري
فرمت فايل pdf
حجم فايل 4062 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 266

اين مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزيزي فراهم شده كه قصد ورود به دبيرستان بهياري را داشته كه همان پايه دهم ميباشد نمونه سوالات آزمون بهياري ورودي دبيرستان پايه دهم كه سوالاتي فوق العاده موثر و كارآمد در آزمون مربوطه مي باشد و مطمئنا داوطلبان گرامي پس از تهيه و مطالعه دقيق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و يقين موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در ليست قبول شدگان آزمون امسال ببينند.درهرحال اين مجموعه گرانبها فوق العاده كارآمد و موثر در قبولي آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را نااميد و پشيمان نميكند و نخواهد كرد انشاالله...

دانلود نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

بازدید :    ۲۲ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۰۲:۴۱    مهندس موسوي

طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

پژوهش مقطع دكتري رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني با موضوع طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

دانلود طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران


پژوهش رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران الگوي مديريت بلايا مديريت بلايا پژوهش دكتري با موضوع طراحي الگوي مديريت بلايا طراحي الگوي مديريت بلايا
دسته بندي مديريت
فرمت فايل docx
حجم فايل 212 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 78

 عنوان : طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

بيان مسئله : بُعد جهاني

                 :   بُعد ايران

 
الف-  بُعد  جهاني :


آمارهاي جهاني نشان مي دهند كه ميزان افراد متاثر از بلاياي طبيعي از سال 1963 تا 1999، روند صعودي داشته به نحويكه رقم آن از 65 ميليون نفر در سال 1969 به حدود 400 ميليون نفر در آغاز هزاره سوم رسيده است .
درطي سالهاي مذكور ميزان خسارات اقتصادي ناشي از بلاياي طبيعي، هزينه اي معادل حدود 50 ميليارد دلار رابه سراسر جهان تحميل نموده كه افزايشي معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان ميدهد.
مقايسه قاره هاي جهان از نظر بلاياي طبيعي و غير طبيعي ، مبيّن آن است كه قاره آسيا در بين پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراواني به خود اختصاص داده است .
بيش از جمعيت جهان در معرض خطرات  ناشي از بلاياي طبيعي زندگي مي كنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ،  را دهه بين المللي كاهش بلايا اعلام كرده است .
.

.

.

.

ب-   بُعد ايران :


ايران در منطقه اي از جهان واقع است ،  كه داراي مخاطرات بسياري از نظر بلاياي طبيعي و سوانح غير مترقبه است ، به نحوي كه از 40 بلاي طبيعي شناخته شده  درجهان، امكان وقوع 31 حادثه در ايران وجود دارد .
مطابق گزارش جهاني بلايا ، ايران در بين كشورهاي دنيا از حيث آسيب ديدگي و آسيب پذيري ،جزء هفت كشور نخست جهان است .
وقوع ايران برروي كمر بند زلزله خيز آلپ و هيماليا ، باتوجه به ويژگي هاي پوسته زميني فلات ايران به ويژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مركزي ودر دوسوي منتهي به تهران قزوين ، گيلان، مازندران، به طور ميانگين درهريك سال ونيم يكبار احتمال وقوع زلزله اي به بزرگي 6 تا 7 ريشتر و هر  سال يكبار زلزله اي به بزرگي 7 تا 5/7 ريشتر در اين مناطق وجود دارد .

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

اهدف كلي : تعيين الگوي مديريت بلايا براي ايران

 

اهداف ويژه :

- شناخت ساختار مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

2  شناخت سازماندهي مديريت بلايا ،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت مكانيزم برنامه ريزي  مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت هماهنگي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

5- شناخت تربيت نيروي انساني مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت شيوه اجراي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

7   شناخت مقولات پايش و ارزيابي مديريت بلايا، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت مكانيزم مديريت بلايا،  در شرايط فعلي ايران

 تدوين نهايي الگوي مديريت بلايا براي ايران

 

سؤالات پژوهش

 

 ساختار مديريت بلايا ، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 هماهنگي مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 برنامه ريزي فعاليت مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

4 سازماندهي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 تربيت نيروي انساني در مديريت بلاياي كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است؟

6 -  نحوه اعمال مديريت بلايا  ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است؟

7 مقولات پايش و ارزيابي فعاليت هاي مديريت بلايا دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است ؟

 وضعيت فعلي سيستم مديريت بلايا در ايران چگونه است؟

 براساس مطالعات تطبيقي در اين پژوهش و تحليل شرايط كشور،چه الگويي براي مديريت بلايا درايران مناسب به نظر ميرسد؟

.

.

.

.

 

دانلود طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستاان

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۳:۴۹    مهندس موسوي

نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان

نتايج حاصل از نمونه برداري شامل جداول آمار توصيفي و استنباطي به همراه كليه نمودارها و جداول لازم براي فصل نتايج

دانلود نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان


pm1 pm10 pm25 ايستگاه هاي نمونه برداري آزمون ANOVA استرپنوكوك باسيل گرم منفي كوكسي تتراژن باسيلوس سرئوس استافيلوكوك كلادسپوريوم اسپروژيلوي فلاووس الترناليا اسپروژيلوس استاكي يوتوريوم اكرومونيوم پني سيليوم كانديدا اسكوپلاريوزيس
دسته بندي پزشكي
فرمت فايل rar
حجم فايل 1212 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 245

نتايج نمونه برداري باكتري ها و قارچ هاي بخش هاي مختلف بيمارستان به همراه نتايج pm هوا در سه سطح 1، 2.5 و 10

بسيار كمياب در سطح اينترنت

بخش هاي مورد بررسي شامل :

اتاق عمل

ايزوله

فضاي بيرون

بخش زنان

اطفال

پاتولوژي

داخلي

آزمايشگاه

اورژانس

ICU

CCU

ارتوپدي

 

باكتري هاي نمونه برداري شده :

باسيل گرم مثبت اسپوردار

استرپنوكوك
باسيل گرم منفي
كوكسي
تتراژن
باسيلوس سرئوس
استافيلوكوك

استرپنوكوك

باسيل گرم منفي

كوكسي گرم مثبت

تتراژن

باسيلوس سرئوس

استافيلوكوك

باسيل گرم مثبت  بدون اسپور

كوكسي گرم منفي نايسر

 باسيل گرم مثبت

 
قارچ هاي نمونه برداري شده :
 
كلادسپوريوم
اسپروژيلوي فلاووس
الترناليا
اسپروژيلوس
استاكي يوتوريوم
اكرومونيوم
پني سيليوم
كانديدا
اسكوپلاريوزيس
 
بيش از هشت ماه متوالي طول كشيده تا اين نتايج جمع آوري شده است.
بسيار بسيار با ارزش و مناسب براي كليه دانشجويان ارشد بهداشت
نتايج بسيار كامل شامل نتايج تمامي آزمون ها مربوطه(مثل ANOVA)، بيش از 90 جدول نتايج در اكسل، نتايج اندازه گيري ذرات معلق هوا pm1 , pm2.5 , pm10
كليه نتايج در دو نوبت صبح و عصر در تابستان و در دو نوبت عصر و صبح در زمستان جمع آوري شده است.
 
برخي از جداول موجود در فايل :
 
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت عصر در تابستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت عصر در تابستان
جداول مقايسه ميزان باكتري ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان باكتري ها در نوبت عصردر زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان با تابستان
جداول اندازه گيري ميزان ميانگين pm1 , pm2.5 , pm10 در زمستان
جداول اندازه گيري ميزان ميانگين pm1 , pm2.5 , pm10 در تابستان
و ...

 

دانلود نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان

نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     پاورپوينت طلاق و عوامل
    بررسي خصوصيات ، نحوه طراحي و نحوه پاسخگويي سوالات چند گزينه‌اي سنجش و اندازه گيري
    نرخ بهره بانكي
    خلاصه كتاب مديريت راهبردي در رسانه از نظريه تا اجرا نوشته لوسي كونگ ترجمه دكتر علي اكبر فرهنگي
    پاورپوينت معماري ساختمان كتابخانه ملي ايران
    پاورپوينت مطالعات تحقيقاتي شماره يك و سه مفروضات بنيادي حسابداري
    پاورپوينت مباني نظري فرودگاه + ضوابط و استاندارد
    پاورپوينت نظريه صفت ريموند كتل
    مقاله ارشد حقوق- تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه
    پايان نامه بررسي ظرفيت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگري ورزشي

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد