فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         پاورپوينت آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

بازدید :    ۱۰ مهر ۱۳۹۷    ۰۸:۱۶:۳۹    مهندس موسوي

پاورپوينت آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

پاورپوينت آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

فرمت فايل : pptx

حجم : 2920

صفحات : 389

گروه : كامپيوتر و IT

توضيحات محصول :

مشخصات فايل:

عنوان: پاورپوينت آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم

قالب بندي: پاورپوينت

تعداد اسلايد: 389 اسلايد

 

فهرست مطالب:

در مورد ساختمان داده

Perquisites

Sorting

Sort metods

اضافه كردن يكinsert an element

Insertion sort

Complexityيا پيچيدگي

شمارش مقايسه اي

Compration count

Worst-case Compration count

Step count

محاسبه پيچيدگي در مرتب سازي درجي 

Faster Computer Vs Better Algorithm

انواع داده

Data object توضيحات تكميلي

Data Structure

Linear (or Ordered) lists

مثالهايي از ليست هاي خطي

Linear list Oprations-size

Linear list Oprations-get(the index)

Linear list Oprations-indexof (the element)

Linear list Oprations-remove(the index)

Data structure specification

Liner List Abstaract Data Type

Data Representation Methods

Linear List Array Representation

Add/Remove An Element_2

Length of Array element

Liner List Abstaract Data Type

Linear List As Java abstract Class

Linked Representation

Memory Layout

Linked Representation

Normal Way To Draw A Linked List

Node Representation

Constructors Of ChainNode

Remove An Element

The Class Chain

Constructors

The Method is Empty

The Method size

The Method checkIndex

The Method get

The Method indexOf

Removing An Element

Remove An Element

One-Step add(0,’f’)

Two-Step add(3,’f’)

Chain With Header Node

Empty Chain With Header Node

Circular List

Doubly Linked List

Doubly Linked Circular List

Doubly Linked Circular List With Header Node

Empty Doubly Linked Circular List With Header Node

1D Array Representation In C, and C++

Space Overhead

2D Arrays

Rows Of A 2D Array

Columns Of A 2D Array

Columns Of A 2D Array

2D Array Representation In  C and C++

2D Array Representation In Java, C, and C++

Space Overhead

Row-Major Mapping

Sparse Matrices

Single Linear List Example

Array Linear List Representation

Single Chain

One Linear List Per Row

Orthogonal Lists

Stacks

Stack Of Cups

The Interface Stack

Parentheses Matching

Towers Of Hanoi/Brahma

Recursive Solution

Derive From A Linear List Class

Derive From ArrayLinearList

Derive From Chain

empty() And peek

push(theObject) And pop

Linked Stack From Scratch

Queues

Bus Stop Queue

The Interface Queue

Derive From ArrayLinearList

Derive From  ExtendedChain

Custom Array Queue

Add An Element

Remove An Element

Moving rear Clockwise

Empty That Queue

A Full Tank Please

Nature Lover’s View Of A Tree

Computer Scientist’s View

Linear Lists And Trees

Hierarchical Data And Trees

Binary Tree

Differences Between A Tree & A Binary Tree

Arithmetic Expressions

Operator Degree

Infix Form

Operator Priorities

Tie Breaker

Infix Expression Is Hard To Parse

Unary Operators

Postfix Evaluation

Merits Of Binary Tree Form

Binary Tree Properties & Representation

Minimum Number Of Nodes

Number Of Nodes & Height

Full Binary Tree

Numbering Nodes In A Full Binary Tree

Node Number Properties

Complete Binary Tree With n Nodes

Binary Tree Representation

Array Representation

Right-Skewed Binary Tree

Linked Representation

The Class BinaryTreeNode

Linked Representation Example

Binary Tree Traversal Methods

Binary Tree Traversal Methods

Binary Tree Traversal Methods

Preorder Traversal

Preorder Of Expression Tree

Inured Traversal

Postorder Traversal

Traversal Applications

Level-Order Example (visit = print)

Inorder And Preorder

Inorder And Postorder

Inorder And Level Order

Priority Queues

Min Priority Queue

Max Priority Queue

Complexity Of Operations

Applications

Complexity Of Sorting

Min Tree Definition

Min Tree Example

Min Heap Definition

Min Heap With 9 Nodes

Heap Height

Moving Up And Down A Heap

Putting An Element Into A Max Heap

Complexity Of Put

Removing The Max Element

Complexity Of Remove Max Element

Initializing A Max Heap

Time Complexity

Extended Binary Trees

An Extended Binary Tree

Binary Search Trees

Definition Of Binary Search Tree

Example Binary Search Tree

The Operation get

The Operation put

The Operation remove

Remove From A Leaf

Remove From A Leaf (contd.)

Remove From A Degree 1 Node

Remove From A Degree 1 Node (contd.)

Remove From A Degree 2 Node

Remove From A Degree 2 Node

Another Remove From A Degree 2 Node

Remove From A Degree 2 Node

Indexed Binary Search Tree

Example Indexed Binary Search Tree

get(index) And remove(index)

get(index) And remove(index)

 

توضيحات تكميلي:

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان " آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم " مي باشد كه در حجم 389 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده است.

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و به راحتي و به دلخواه مي توان قالب آن را تغيير داد.

قيمت محصول : 30000 تومان

دانلود

پاورپوينت آشنايي با ساختمان داده‌ها و الگوريتم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق دوچرخه سواري CYCLING RESEARCH

بازدید :    ۹ مهر ۱۳۹۷    ۱۱:۳۰:۱۵    مهندس موسوي

 تحقيق دوچرخه سواري CYCLING RESEARCH

تحقيق دوچرخه سواري

فرمت فايل : doc

حجم : 25

صفحات : 22

گروه : تربيت بدني و علوم ورزشي

توضيحات محصول :

 

تحقيق دوچرخه سواري

مقدمه :

از اختراع اولين دوچرخه در سال 1867 تا امروز دوچرخه سواري سيري پر فراز و نشيب را پيموده در بدو تولد به عنوان وسيله اي تفريحي پنداشته مي شد با گذشت زمان به علت سرعت زياد در مقايسه با پياده به عنوان وسيله نقليه اي جدي مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش اتومبيل در ابتداي قرن بيستم و اعمال سياست هاي اتومبيل گرا ، دوچرخه كارآيي اوليه خود را از دست داد اما از دهه 1970 با مطرح شدن بحران انرژي و از سوي ديگر در كانون توجه قرار گرفتن مسائل زيست محيطي مسيري فراهم شد تا در دهه 1980 به اهميت يافتن " برنامه ريزي پايدار " منجر شود اين نگاه انسان گرايانه بار ديگر تردد دوچرخه را به عرصه سيستم حمل و نقل درون شهري بازگرداند (قريب ، 1383،20 ) قديمي ترين شهر خشت خام جهان يزد هر چند در دهه 1330و 1340 به علت شدت استفاده ساكنين اش از دوچرخه به " شهر دوچرخه ها " شهرت يافت اما امروز با تسلط ماشين در شريان زندگي اش نسبت به سنت ديرينه خود بسيار بي مهر و بي ميل است .

حركت هاي جسته و گريخته اي هم كه براي احياء مجدد در دوچرخه سواري در يزد صورت گرفت ( كه در بخش تجربيات ساماندهي تردد دوچرخه در يزد بدان پرداخته مي شود ) جملگي طعم ناكامي چشيدند چرا كه از مطالعه اي زير بنايي در باب امكانسجي برنامه ريزي تردد دوچرخه محروم بودند .

اين پژوهش و بنا دارد با ترقيق در ضرورت هاي اوليه دوچرخه سواري و بررسي پتانسيل هاي شهر اين خلاء را پر كند .

بخش نخست اين پژوهش با عنوان عوامل تأثيرگذار بر گرايش به دوچرخه سعي دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه جاذبه ها و دافعه هايي كه در بستر شهر يزد براي تردد دوچرخه وجود دارد چه هستند و گرايش مردم به استفاده از اين وسيله را چگونه شكل مي دهند ؟ در پاسخ به اين سؤال پيرامون عوامل مستقلي بحث خواهد شد كه بر تردد دوچرخه به عنوان عامل وابسته تأثير مي گذارند .

بخش دوم تحت عنوان " پتانسيل ها كالبدي شهر براي برنامه ريزي مسير تردد دوچرخه " مشخصا ً امكان طراحي مسيرها را در كالبد موجود شهر مي سنجد .

بررسي اين امكان از خلال تجربيات برنامه ريزي دوچرخه در شهر طي 30 سال گذشته در بخش سوم مكمل بحث خواهد بود .

1-           عوامل تأثير گذار بر گرايش به دوچرخه

ميزان استفاده از دوچرخه به عنوان عامل وابسته تحت تأثير پارامترهاي مستقلي به شرح زير است :(Hudson,1982,24,25) 1

1- برخي از موارد مورد اشاره هادسن به منظور تطابق با بستر مطالعه حذف يا اصلاح شدند نظير مورد امنيت دوچرخه كه تنها درصد كاربران دوچرخه يزد آنرا معضل پيش روي  دوچرخه سوار عنوان كردند

وجهه فرهنگي دوچرخه سواري – وضعيت آلتوناتيدهاي سفر – هزينه سفر – فاصله مبدأ و

مقصد سفر – ميزان ايمني تردد – وضعيت آب و هوايي منطقه – شيب بسته مطالعه –

آلودگي هوا

وضع موجود اين عوامل و تحليل آن در قياس با استانداردها به تفكيك عنوان خواهد شد و در ادامه معرفي هر عامل جمع بندي و راه كارهايي ارائه مي شود .

1-1      وجهه فرهنگي دوچرخه سواري

آل احمد در بازديد خود از شهر يزد در سال 1337 شهر را چنين توصيف مي كند :

شهر پر بود از دوچرخه هاي فيليپس ورالي ، آخوندها هم سوار بودند و پا مي زدند و مي رفتند جوي كنار خيابان مجراي گذر آب نبود استراحتگاه عمومي دو چرخه ها بود... يزد شهر دوچرخه هاست .... درحدود 200 هزار دوچرخه در يزد است ( قلمسياه ، 1375، 237) .

در رقم 200 هزار دوچرخه (با توجه به تخمين خود آل احمد از جمعيت يزد در آن سال يعني هزار نفر ) مي توان ترديد جدي كرد اما آنچه در اين سند قطعيت جدي دارد و فور حيرت انگيز استفاده از دوچرخه در آن زمان در شهر يزد مي باشد نكته قابل تأمل ديگر از اين نوشته اشاره به استفاده روحانيون از دوچرخه است كه حكايت از آن دارد كه دوچرخه هيچگونه احساس تنزل وجهه اجتماعي در بر نداشته است امروزه اما دوچرخه ابزاري است

1-   جلال آل احمد (1302-1348) نويسنده و روشنفكر برجسته ايراني

كه تا حد زيادي مغاير با تشخص اجتماعي به شمار مي رود و چنين ذهنيتي است كه

دوچرخه را محدود به گروه هاي معيني از جامعه كرده است ( قريب ، 1383،21)

نمودار مقايسه مشاغل با 215 تردد دوچرخه / تحصيلات جامعه آماري با وضعيت شهر

سطح پايين تحصيلات دوچرخه سواران مورد مطالعه در قياس با وضعيت عمومي شهر نيز همين مدعا را تكرار مي كند :

سهم تردد دوچرخه توسط بانوان در انگليس يك سوم سفرها و در دانمارك بيش از نيمي از سفرها را شامل مي شود (Hundson,1982,23) اما متأسفانه اين پتانسيل عظيم در ايران به علت معذوريت هاي عرضي دچار محدوديت بسيار است هر چند در ساعات شب به صورت فردي مي توان دختران دانشجو را سوار بر دوچرخه ديد اما به طور كلي سطح شهر از دوچرخه سوار زن محروم است

گرايش جدي زنان به دوچرخه سواري در يزد را مي توان در فضاهاي خصوصي كه در ازاي مبلغي به ارائه امكانات دوچرخه سواري به بانوان مي پردازند ديد در شهر يزد 2 مورد از اين مراكز وجود دارد كه به طور متوسط روزانه بيست ساعت نفر  سرويس مي دهند زنان دوچرخه سوار در اين مركز انگيزه شان تفريح و سلامتي است كه در مقايسه 12 درصد از دوچرخه سواران مرد يزد تنها با اين انگيزه ركاب مي زنند در آلمان انگيزه لذت و

1-  متاسفانه آمار مستندي در اين زمينه موجود نمي باشد و اين ارقام از حاصضلرب ميانگين تعداد مراجعه كرننده در ساعات استفاده آنان بدست آمده .

سلامتي دليل استفاده از % 3/35 كاربران از دوچرخه مي باشد ( كنف لاخر 1381 ، 216 )

در تحليل جمعيتي دوچرخه سواران يزد گروه سني بالاي     سال و زير    سال بيشترين بسامد دوچرخه سوار را دارند .

گروه اول كه علي رغم جمعيت كم اين گروه سني در شهر بخش وسيعي از دوچرخه سواران را شكل مي دهند .چه به دليل عادت ديرين و چه به علت ناتواني رانندگي به اين وسيله گرايش داشته اند  رفته رفته از جمعيت دوچرخه سوار يزد حذف خواهند شد

...

قيمت محصول : 4000 تومان

دانلود

تحقيق دوچرخه سواري CYCLING RESEARCH،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت

بازدید :    ۹ مهر ۱۳۹۷    ۰۹:۳۸:۵۰    مهندس موسوي

ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت

ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت

فرمت فايل : docx

حجم : 333

صفحات : 118

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت

در 118 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

 

فصل اول (كليات پژوهش)

مقدمه. 1

بيان مسئله. 3

اهميت و ضرورت تحقيق. 8

اهداف پژوهش... 11

هدف كلي.. 11

اهداف جزئي.. 11

سوالات پژوهش... 11

فرضيه هاي پژوهش... 12

تعريف مفهومي (نظري) و عملياتي متغيرها 12

فصل دوم ( ادبيات و پيشينه پژوهش)

مقدمه. 16

اعتياد اينترنتي.. 16

تاريخچه اينترنت.. 19

تاريخچه اينترنت در ايران. 19

ژورناليسم الكترونيك... 20

انواع اعتياد اينترنتي.. 20

آثار و پيامدهاي اعتياد اينترنتي.. 21

بررسي ديدگاه هاي مختلف درباره اينترنت.. 23

جكس اتالي.. 23

داگلاس راشكوف.. 23

ناتام گاردلز. 24

ايزومي آيزو. 24

كارابي گاكيو. 24

زيايونگ وو. 25

آسيب هاي رواني اينترنت.. 25

اختلال هاي رواني كاربرد نادرست اينترنت.. 26

مهمترين كابردهاي اينترنت در شبكه هاي خبري تلويزيوني.. 27

راهبردهاي درماني.. 28

اختلال خواب.. 30

تاريخچه خواب.. 43

تعريف اختلالات خواب.. 44

علائم عمده اختلالات خواب.. 44

طبقه بندي اختلالات خواب: 45

بد خوابي ها 46

الف)  بي خوابي اوليه. 46

ب)  پر خوابي اوليه. 46

د) اختلالات خواب «وابسته به تنفس» 47

هـ ) اختلال خواب چرخه شبانه روزي.. 48

و)  بد خوابي نا معين(NOS) 48

نابهنجاريهاي خواب.. 49

الف) اختلال كابوس... 49

ب) اختلال وحشت شبانه. 50

ج) اختلال راه رفتن در خواب : 50

د) پاراسوميناهاي نامشخص... 51

اختلالهاي خواب توام با يك اختلال رواني ديگر. 51

اختلال خواب ناشي از بيماريهاي عمومي طبي. 51

اختلالات خواب ناشي از مصرف مواد. 52

درمان اختلالات خواب.. 54

دارو درماني.. 54

درمانهاي شناختي و رفتاري: 54

مشكلات هيجاني.. 55

اضطراب.. 55

علايم اضطراب.. 56

شيوع اختلالات اضطرابي.. 56

نظريه هاي اضطراب.. 56

افسردگي.. 59

شيوع افسردگي.. 59

نشانه هاي افسردگي.. 59

مفهوم استرس... 61

ديدگاه هاي مربوط به استرس... 65

ديدگاه پزشكي.. 65

مقابله با استرس... 67

انواع روشهاي مقابله. 68

از خود بيگانگي.. 69

تاريخچه از خود بيگانگي.. 69

تعريف جامع از خود بيگانگي.. 71

قلمرو روان‌شناسي اجتماعي از ازخود بيگانگي.. 73

اشكال پنج گانه سمين از خود بيگانگي عبارتند از. 76

تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور. 79

فصل سوم (روش پژوهش)

روش پژوهش... 83

روش اجرا 83

جامعه آماري و نمونه آماري.. 84

ابزار پژوهش... 84

روش تجزيه و تحليل داده ها 87

 

فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده ها)

مقدمه. 89

الف) يافته هاي جمعيت شناختي.. 89

ب) يافته هاي توصيفي.. 91

ج) يافته هاي استنباطي.. 93

فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)

بحث و نتيجه گيري.. 97

محدوديت هاي پژوهش... 98

پيشنهادات پژوهشي.. 98

پيشنهادات كاربردي.. 99

 

چكيده:

هدف از پژوهش حاضر ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت مي باشد

. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشكين شهر در سال تحصيل1391-1390 تشكيل دهند

به منظور تعيين نمونه مرحله اصلي پژوهش از ميان دانش آموزان وابسته به اينترنت 80 دانش آموز به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند.

با توجه به اينكه در تحقيقات همبستگي حداقل نمونه بايستي 30 نفر باشد (دلاور،1380)، به خاطر افزايش اعتبار بيروني 80 نفر انتخاب شد.

ابزار پژوهش مقياس سنجش اعتياد به اينترنت يانگ و - پرسشنامه كيفيت خواب پيتزبورگ

و مقياس افسردگي، اضطراب و استرس مي باشد نتايج يافته ها نشان داد مشكلات هيجاني بر كيفيت خواب دانش آموزان تاثير گذار بوده

و ميتواند آن را پيش بيني كند بطوري كه افسردگي، استرس و اضطراب به ترتيب ميتواند كيفيت خواب دانش آموزان را پيش بيني كند

و از خود بيگانگي با كيفيت خواب دانش آموزان رابطه معناداري دارد بطوريكه مولفه هاي از خود بيگانگي

(به ترتيب احساس ناتواني و احساس انزوا)ميتواند پيش بيني كننده كيفيت خواب دانش آموزان باشد.

كلمات كليدي:

مشكلات هيجاني

از خود بيگانگي

كيفيت خواب

وابستگي به اينترنت 

مقدمه

دسترسي به اينترنت پديده اي رو به گسترش است و هر روز تعداد بيشتري از افراد در زمره استفاده كنندگان اينترنت قرار مي گيرند

(علوي و همكاران، 1389). اينترنت در همه جا حضور دارد و تعداد كاربران اينترنت به طور شگفت آور در حال افزايش است

(هاردي وتي ، 2007) از آنجا كه برقراري ارتباط اصلي ترين دليل استفاده كاربران از اينترنت مي باشد

بنابراين اينترنت تأثير خوبي بر ارتباط داشته باشد (پورشهرياري، 1386). دوستي ها را كمتر كرده

و زمان كمتري با خانواده صحبت مي كنند استرسورهاي بيشتري را تجربه كرده اند و احساس تنهايي و افسردگي مي كنند (آفونوس 1999).

گلدبرگ  براي اولين بار اختلال اعتياد به اينترنت را در جولاي 1995 ميلادي مطرح كرد

و معيارهاي تشخيص آن را ثبت نمود (گونزالمي 2008)محققان خاطرنشان كردند

كه استفاده مفرط از اينترنت، تأثير سوئي روي بهداشت رواني دارد (تروئر 2001).

مشكلات خواب از جمله مشكلاتي است كه در نتيجه اعتياد به اينترنت به وجود مي آيد

و باعث مي شود كه كيفيت آن در اين گروه از نوجوانان به مراتب پايين باشد.

مطالعات انجام شده شيوع بالاتر مشكلات  خواب را در جمعيت بالغين گزارش كرده اند

و اين در حالي است كه با توجه به نتايج پژوهش اين مشكلات به مراتب در نوجوانان و جوانان وابسته

به اينترنت بيشتر هم مي باشد(كوبي و همكاران 2001؛ موئدفر و همكاران، 2007)پژوهش ها نشان مي دهد

كه مشكلات هيجاني كه از آثار منفي اعتياد به اينترنت مي باشد، دليلي براي كاهش كيفيت و سلامت خواب هستند

(برول 2006)  در واقع مشكلات هيجاني از قبيل افسردگي، اضطراب و استرس از جمله متغيرهاي هستند

كه باعث تشديد مشكلات خواب در نوجوانان وابسته به اينترنت شود.در مطالعه ابراني و همكاران،

2009  نشان داده شد كه اضطراب هم به عنوان يك فرايند و نتيجه استفاده چيزي از اينترنت

و هم عامل خطر براي استفاده از آن است. يكي ديگر از متغيرهايي كه احتمالاً با اعتياد به اينترنت مرتبط است

و مي تواند مشكلات خواب افراد وابسته به اينترنت را تشديد كند متغير از خودبيگانگي است

اين متغير از سه مولفه كناره گيري ، ناتواني  و ناهنجاري تشكيل شده است (زكي، 1388).در يكي از مطالعات انجام شده

 

قيمت محصول : 85000 تومان

دانلود

ارتباط بين مشكلات هيجاني و از خود بيگانگي با كيفيت خواب در دانش آموزان وابسته به اينترنت،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي به همراه ترجمه

بازدید :    ۸ مهر ۱۳۹۷    ۱۰:۳۸:۲۰    مهندس موسوي

مقاله ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي به همراه ترجمه و فايل پاورپوينت

مقاله ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي به همراه ترجمه و فايل پاورپوينت

فرمت فايل : rar

حجم : 3261

صفحات : 21

گروه : برق ،الكترونيك و مخابرات

توضيحات محصول :

مقاله ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي

به همراه ترجمه و فايل پاورپوينت

ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي


مقاله:

ترجمه + پاورپوينت  21 اسلايدي + فايل شبيه سازي شكل ( 5)


چكيده:

در نظارت محيط بازار برق، سيستم قدرت با حاشيه ثبات و پايين تر با توجه به نوسانات تقاضا كار مي كند. بنابراين، در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار شده تمام شركت هاي نسل تلاش براي افزايش قابليت اطمينان نيروگاه هاي خود رادارند . ترتيب طرح بندي باسبار در نيروگاه يك اثر بزرگ در قابليت اطمينان سيستم قدرت دارد . اين مقاله توسعه شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي (SMCS) به بررسي اثر قطع ژنراتور وباس سكشن در شاخص هاي قابليت اطمينان از طرح بندي باسبار يك و نيم و دو كليد دارد. طرح نيروگاه برق كارون III در شبكه ملي ايران (ING) به عنوان يك مطالعه موردي سيستم دنياي واقعي در نظر گرفته است . شاخص هاي قابليت اطمينان بيشتر مورد استفاده مانند از دست دادن انتظار بار (LOLE)، انرژي انتظار مي رود عرضه نمي شودEENS و انقطاع بار انتظار مي رود (ELC) به ارزيابي قابليت اطمينان در اين مقاله استفاده مي شود. ارزيابي اقتصادي و فني از تنوع شاخص هاي قابليت اطمينان در حضور شكن ژنراتور و باس بخش ارائه شده است. نتايج شبيه سازي چگونه تغييرات نرخ خروج اجباري (FOR) از ژنراتور و ژنراتور شكن بر روي شاخص هاي قابليت اطمينان را نشان مي دهد.

 

 

Reliability evaluation for different power plant busbar layouts by using  sequential Monte Carlo simulation

 

a b s t r a c t
In deregulated electricity market environment, the power system works with lower stability margin due
to demand fluctuations. Therefore, in restructured power systems all generation companies attempt to
increase reliability of their own power plants. The arrangement of the busbar layouts in power stations
has a great effect on the power system reliability. This paper develops a sequential Monte Carlo simulation
(SMCS) to evaluate the effect of generator breaker and bus-section on the reliability indices of one
and half and two-breaker busbar layouts. Karun III power station layout in Iran national grid (ING) is considered
as a real world system case study. The most commonly used reliability indices such as loss of load
expectation (LOLE), expected energy not supplied (EENS) and expected load curtailment (ELC) are used to
evaluate the reliability in this paper. Economic and technical evaluations of reliability indices variation in
presence of generator breaker and bus-section are presented. Simulation results show that how variation
of forced outage rate (FOR) of generator and generator breaker affect on the reliability indices.
 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

a b s t r a c tIn deregulated electricity market environment, the power system works with lower stability margin dueto demand fluctuations. Therefore, in restructured power systems all generation companies attempt toincrease reliability of their own power plants. The arrangement of the busbar layouts in power stationshas a great effect on the power system reliability. This paper develops a sequential Monte Carlo simulation(SMCS) to evaluate the effect of generator breaker and bus-section on the reliability indices of oneand half and two-breaker busbar layouts. Karun III power station layout in Iran national grid (ING) is consideredas a real world system case study. The most commonly used reliability indices such as loss of loadexpectation (LOLE), expected energy not supplied (EENS) and expected load curtailment (ELC) are used toevaluate the reliability in this paper. Economic and technical evaluations of reliability indices variation inpresence of generator breaker and bus-section are presented. Simulation results show that how variationof forced outage rate (FOR) of generator and generator breaker affect on the reliability indices. 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود

مقاله ارزيابي قابليت اطمينان براي طرح بندي باسبار نيروگاه هاي مختلف با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو ترتيبي به همراه ترجمه،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح

بازدید :    ۷ مهر ۱۳۹۷    ۱۰:۰۷:۱۰    مهندس موسوي

پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد

پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد

فرمت فايل : ppt

حجم : 943

صفحات : 49

گروه : عمران

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد

تعداد اسلايد: 49 اسلايد

فرمت: پاورپوينت

اين فايل شامل پاورپوينتي با عنوان آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد مي باشد كه در حجم 49 اسلايد همراه با تصاوير و توضيحات كامل تهيه شده كه مي تواند به عنوان ارائه كلاسي مورد استفاده قرار گيرد. بخشهاي عمده اين فايل شامل موارد زير مي باشد:

بتن انتقال دهنده نور

بتن جلا يافته

ساگا گلس، پوشش رنگي كنترل نور

بتن سبك هوادار

آجر مهندسي سبز

ساخت بتون ويژه با قابليت‌هاي مهندسي هسته‌اي

ضد آب كردن بتن با فناوري كريستالي

استفاده از آسفالت به عنوان منبع انرژي

كانكس تاشونده سيار

اجراي طرح بتن هوشمندگرمازا دانشگاه آزاد قزوين

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول وعلائم نگارشي و چيدمان جمله بندي رعايت شده و قالب آن را نيز به دلخواه مي توان تغيير داد.

 

قيمت محصول : 14000 تومان

دانلود

پاورپوينت آشنايي با مواد و مصالح ساختماني جديد،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ترجمه مقاله مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي

بازدید :    ۵ مهر ۱۳۹۷    ۰۱:۰۸:۱۸    مهندس موسوي

ترجمه مقاله مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي

اين مقاله براي شبيه‌سازي ماشين‌هاي القائي معيوب، مدلي مبتني بر روش شبكه نفوذپذير (PNM) ارائه مي‌دهد روش PNM به مولفان اين امكان را مي‌دهد كه اشباع مغناطيسي موضعي (محلي) را در نظر بگيرند و اين روش در مقايسه با روش اجزا محدود نياز به زمان بيشتري دارد شبكه نفوذپذير توسعه يافته ماشين از يك طرف با معادلات الكتريكي سمت استاتور تركيب مي‌شود

دانلود ترجمه مقاله مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري  براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي


ماشين‌هاي الكتريكي  مدلسازي  شبيه‌سازي  ماشين القائي تشخيص دانلود مقاله مقاله ترجمه شده
دسته بندي برق
فرمت فايل docx
حجم فايل 652 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 12

مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري  براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي+ نسخه انگليسي

Induction Machine Modelling Using Permeance Network Method for Dynamic Simulation of Air-Gap Eccentricity

چكيده

عيب‌يابي ماشين‌هاي الكتريكي نيازمند يك روش مدلسازي قابل‌اتكا و نيزديك به واقعيت است. نشان داده شده است كه با مدلسازي مناسب ماشين القائي مي‌توان اثر خطاهاي مختلف بر روي جريان و لرزش‌هاي ماشين را تشخيص داد. اين مقاله براي شبيه‌سازي ماشين‌هاي القائي معيوب، مدلي مبتني بر روش شبكه نفوذپذير (PNM) ارائه مي‌دهد. روش PNM به مولفان اين امكان را مي‌دهد كه اشباع مغناطيسي موضعي (محلي) را در نظر بگيرند و اين روش در مقايسه با روش اجزا محدود نياز به زمان بيشتري دارد. شبكه نفوذپذير توسعه يافته ماشين از يك طرف با معادلات الكتريكي سمت استاتور تركيب مي‌شود و از طرف ديگر با معادله حركت مكانيكي در ارتباط است تا عمليات سرعت متغير را شبيه‌سازي كند. سپس خروج از مركز فاصله هوايي در مدلسازي نفوذپذيري فاصله هوايي در نظر گرفته مي‌شود. تاثير خروج از مركز بر روي مشخصات لرزش بحث مي‌شود. تحليل نظري اثر خروج از مركز ماشين نيز ارائه خواهد شد. 

 

     مقدمه

در سال‌هاي اخير، استفاده از ماشين القائي سه فاز در كاربردهاي حياتي زمينه قابل‌توجهي را به خود اختصاص داده است، به اين دليل كه نيرومند و قوي بوده و كم هزينه است. اين افزايش استفاده از ماشين القائي نيازمند سطح بالائي از امنيت است. افزايش نياز به قابليت‌اطمينان و كاهش هزينه باعث شده است تحقيقاتي بسيار زيادي در رابطه با تشخيص زودهنگام خطا، پايش وضعيت و رفع‌عيب شرايط عملكردي موتورهاي القائي صورت گيرد [1]-[2]. پايش وضعيت مي‌تواند با تشخيص زودهنگام خطاهاي با قوت تخريب بالا، به طور قابل‌توجهي هزينه نگهداري و ريسك عيب‌هاي غيرمنتظره را كاهش دهد. كليد موفقيت اين است كه ابزارهاي مناسبي براي ارزيابي شرايط و رقع‌عيب خطاها در اختيار باشد.

دانلود ترجمه مقاله مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري  براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي

ترجمه مقاله مدلسازي ماشين القائي به كمك روش شبكه نفوذپذيري براي شبيه‌سازي ديناميكي ناهم‌محوري فاصله هوايي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ترجمه مقاله طرح كنترل جريانِ فيدبكِ ولتاژ براي عملكرد حالت گذراي بهبوديافتۀ درايوهاي ماشين سنكرون مغناطيس دائم

بازدید :    ۵ مهر ۱۳۹۷    ۰۱:۰۷:۴۶    مهندس موسوي

ترجمه مقاله طرح كنترل جريانِ فيدبكِ ولتاژ براي عملكرد حالت گذراي بهبوديافتۀ درايوهاي ماشين سنكرون مغناطيس دائم

اين مقاله يك طرح كنترلي نوين براي كنترل سريع جريان ماشين‌هاي سنكرون مغناطيس دائم ارائه مي‌كند روش ارائه‌شده عمدتا در حالت گذراي كنترل جريان و بدون مشخصات تخريب‌كننده حالت ماندگار كار مي‌كند روش ارائه شده در محدوده وسيعي از سرعت ها كاربرد دارد در سرعت پايين‌تر از سرعت پايه و در ناحيه تضعيف‌ شار با كمك اين روش، مقادير مرجع جريان‌هاي dq اصلاح مي‌شوند


 
دسته بندي برق
فرمت فايل docx
حجم فايل 1596 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 14

 

طرح كنترل جريانِ فيدبكِ ولتاژ براي عملكرد حالت گذراي بهبوديافتۀ درايوهاي ماشين سنكرون مغناطيس دائم+نسخه انگليسي 2012

 

Motor Drives for EV Application Comparison of Induction and PM Synchronous Including Design Examples

 

چكيده- اين مقاله يك طرح كنترلي نوين براي كنترل سريع جريان ماشين‌هاي سنكرون مغناطيس دائم ارائه مي‌كند. روش ارائه‌شده عمدتا در حالت گذراي كنترل جريان و بدون مشخصات تخريب‌كننده حالت ماندگار كار مي‌كند. روش ارائه شده در محدوده وسيعي از سرعت ها كاربرد دارد: در سرعت پايين‌تر از سرعت پايه و در ناحيه تضعيف‌ شار. با كمك اين روش، مقادير مرجع جريان‌هاي d-q     اصلاح مي‌شوند و بنابراين اين جريان‌ها از منحني موسوم به "ميانبُر" در صفحه مختصات d-q     پيروي مي‌كنند. كارائي روش‌ پيشنهادي توسط شبيه‌سازي‌هاي رايانه‌اي و تجربي به تاييد مي‌رسد. زمان نشست در مقايسه با روش مرسوم 55% كاهش مي‌يابد.

 

كلمات كليدي: تنظيم جريان، پاسخ گذراي سريع، ماشين سنكرون مغناطيس دائم.

 

 

   مقدمه 

 

در كاربردهاي صنعتيِ سيستم‌هاي درايو موتور ac با كارائي بالا، ماشين‌هاي سنكرون مغناطيس دائم (PMSM) به علت شدت گشتاور بالا و راندمان بالا به طور گسترده كاربرد دارند. در كاربردهايي چون كشش، روباتيك يا درايو اسپيندل، تنظيم جريان حالت ماندگار و نيز پاسخ گذراي سريع جريان به اين ماشين‌ها نياز است. از آنجا كه جريان توسط ولتاژ پايانه ماشين فراهم شده با يك اينورتر كنترل مي‌شود، نياز به يك رگولاتور جريان با طراحي مناسب است كه مرجع ولتاژ خوبي را بدست دهد.

 

در بين طرح‌هاي مختلف رگولاتور جريان، رگولاتور جريان انتگرالي- تناسبي (PI) قاب سنكرون [1] به طور گسترده در  سيستم‌هاي درايو ماشين با كارائي بالا به كار مي‌روند. از آنجا كه كنترلر جريان سنكرون، جريان‌هاي مستقيم و عمود (محور d-lq) را به صورت مستقل از مقادير dc تنظيم مي‌كند، ساختار آن ساده بوده و بهره‌هاي كنترلر را مي‌توان به راحتي تعيين كرد. در شرايط غيراشباعِ ولتاژ، جائي كه خروجي‌هاي رگولاتور جريان به طور خطي با اينورتر PWM تركيب مي‌شوند، جريان‌ها به خوبيِ موقع طراحي، تنظيم مي‌شوند. اگر تغييرات ناگهاني مرجع در بالاتر از محدوده سرعت متوسط اعمال شوند، ولتاژهاي رگولاتور جريان به سهولت فراتر از ولتاژ لينك dc رفته و خروجي‌هاي رگولاتور جريان اشباع مي‌وشند. در يك شرايط اشباع، از آنجا كه مراجع ولتاژ نمي‌توانند به طور خطي تركيب شوند، تنزل رگولاسيون (تنظيم) جريان اجتناب‌ناپذير است.

ترجمه مقاله طرح كنترل جريانِ فيدبكِ ولتاژ براي عملكرد حالت گذراي بهبوديافتۀ درايوهاي ماشين سنكرون مغناطيس دائم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP

بازدید :    ۵ مهر ۱۳۹۷    ۰۱:۰۷:۱۲    مهندس موسوي

ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP

اين مقاله بر بدست آوردن مدل مدار واسط موثر و ثابت براي ماشين سنكرون PD تمركز دارد نشان داده شده است كه ماتريس هدايت ماشين مي‌تواند در يك زير ماتريس ثابت بعلاوه يك زير ماتريس متغير با زمان فرموله شود حذف برجستگي عددي از روابط دوم منجر به يك ماتريس هدايت ثابت مدل PD پيشنهادي مي‌شود، كه ويژگي بسيار مطلوبي براي حل EMTP به دليل اجتاب از بازفاكتورگيري

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP


ماتريس هدايت ثابت EMTP ماتريس G مدل حوزه فاز (PD) مدل qd حذف برجستگي ماشين سنكرون مدل ولتاژپشترآكتانس (VBR) VBR
دسته بندي برق
فرمت فايل docx
حجم فايل 1656 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 19

مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP+ نسخه انگليسي2013

A Phase-Domain Synchronous Machine Model With Constant Equivalent Conductance Matrix for EMTP-Type Solution

خلاصه: مدل‌هاي ماشين واسط در تحليل گرهي (همانند EMTP) يا برنامه‌هاي شبيه سازي گذراي بر مبناي متغير حالت نقش مهمي‌را در دقت عددي و  كارايي محاسباتي كل شبيه سازي ايفا مي‌كند. به عنوان يك جايگزين سودمند براي مدل سنتي qd، جديدا چندين مدل ماشين حوزه فاز پيشرفته (PD) و رآكتانس-پشت-ولتاژ معرفي شده است. با اين حال، ماتريس هدايت وابسته به جايگاه روتور در ماشين- شبكه رابط استفاده از چنين مدل‌هايي را در EMTP را پيچيده مي‌كند. اين مقاله بر بدست آوردن مدل مدار  واسط موثر و ثابت براي ماشين سنكرون PD تمركز دارد. نشان داده شده است كه ماتريس هدايت ماشين مي‌تواند در يك زير ماتريس ثابت بعلاوه يك زير ماتريس متغير با زمان فرموله شود. حذف برجستگي عددي از روابط دوم منجر به يك ماتريس هدايت ثابت مدل PD پيشنهادي مي‌شود، كه ويژگي بسيار مطلوبي براي حل EMTP به دليل اجتاب از بازفاكتورگيري ماتريس هدايت شبكه در هر مرحله زماني است.  مطالعات موردي ثابت كرده است كه مدل PD پيشنهاد شده در ضمن حفظ دقت مدل PD اصل/سنتي يك پيشرفت مهم  نسبت به مدل‌هاي ديگر تثبيت شده كه در EMTP استفاده مي‌شوند، است.

كلمات كليدي: ماتريس هدايت ثابت، EMTP، ماتريس G، مدل حوزه فاز (PD)، مدل qd، حذف برجستگي، ماشين سنكرون، مدل ولتاژ-پشت-رآكتانس (VBR)

دانلود ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP

ترجمه مقاله مدل حوزه فاز ماشين سنكرون با ماتريس هدايت معادل ثابت براي پاسخ نوع EMTP،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ترجمه مقاله يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون

بازدید :    ۵ مهر ۱۳۹۷    ۰۱:۰۶:۳۹    مهندس موسوي

ترجمه مقاله يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون

يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون پروژه كارشناسي ارشد برق فايل محتواي 1) اصل مقاله لاتين 9 صفحه 2) متن ورد ترجمه شده بصورت كاملا تخصصي 27 صفحه در اين عصر محاسبات پيشرفته كه الگوريتم هاي پيشرفته وتكنيك هاي پرهزينه براي تعيين پارامترهاي ماشين سنكرون استفاده مي شوند، اين مقاله روش


 
دسته بندي برق
فرمت فايل doc
حجم فايل 1464 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 27

يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون

 

   در اين عصر محاسبات پيشرفته كه الگوريتم هاي پيشرفته وتكنيك هاي پرهزينه براي تعيين پارامترهاي ماشين سنكرون استفاده مي شوند، اين مقاله روشي تازه، اقتصادي و بااين وجود، بنيادين را براي تخمين پارامترهاي محورهاي d و q مدار ميدان و مدار ميراگر يك ماشين سنكرون با سييم پيچ ميدان با توان كم/متوسط را ارايه مي دهد. روش جديد پيشنهاد شده، از روابط بنيادين ولتاژ،جريان، و نشتي شار يك ماشين سنكرون با سيم پيچ ميدان سه فاز، در يك توالي مرجع a-b-c بهره مي گيرد. نخست، روش پيشنهاد شده با جزييات آن توسط معادلات تحليلي توضيح داده شده، و سپس براي تعيين پارامترهاي نامبرده ي يك ماشين سنكرون كوچك آزمايشگاهي بكار گرفته شده است. پارامترهاي ديگر مدار معادل، با استفاده از آزمايشهاي قرار دادي تعيين شده اند. اعتبار بيشتر اين روش، با بكازگيري آن در دو ماشين بزرگتر با پلاك هاي متفاوت، انجام شده است. به علاوه، پارامترهاي نامبرده ي ماشين هاي بزرگتر نيز با استفاده از تست هاي استاندارد IEEE بطور تجربي تعيين شده اند. سرانجام، يك مقايسه بين نتايج بدست آمده از روش رايج و روش ارايه شده ي ما انجام شده و روش ما ه خاطر تطابق نزديك آن با نتايج روش اصلي، معتبر شناخته شده است.

 

ترجمه مقاله يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون پروژه كارشناسي ارشد برق فايل محتواي 1) اصل مقاله لاتين 9 صفحه 2) متن ورد ترجمه شده بصورت كاملا تخصصي 27 صفحه در اين عصر محاسبات پيشرفته كه الگوريتم هاي پيشرفته وتكنيك هاي پرهزينه براي تعيين پارامترهاي ماشين سنكرون استفاده مي شوند، اين مقاله روش دانلود ترجمه مقاله يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر دانلود پروژه پروژه برق دانلود پروژه برق دسته بندي برق فرمت فايل doc حجم فايل 1464 كيلو بايت تعداد صفحات فايل 27 يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون در اين عصر محاسبات پيشرفته كه الگوريتم هاي پيشرفته وتكنيك هاي پرهزينه براي تعيين پارامترهاي ماشين سنكرون استفاده مي شوند، اين مقاله روشي تازه، اقتصادي و بااين وجود، بنيادين را براي تخمين پارامترهاي محورهاي d و q مدار ميدان و مدار ميراگر يك ماشين سنكرون با سييم پيچ ميدان با توان كم/متوسط را ارايه مي دهد. روش جديد پيشنهاد شده، از روابط بنيادين ولتاژ،جريان، و نشتي شار يك ماشين سنكرون با سيم پيچ ميدان سه فاز، در يك توالي مرجع a-b-c بهره مي گيرد. نخست، روش پيشنهاد شده با جزييات آن توسط معادلات تحليلي توضيح داده شده، و سپس براي تعيين پارامترهاي نامبرده ي يك ماشين سنكرون كوچك آزمايشگاهي بكار گرفته شده است. پارامترهاي ديگر مدار معادل، با استفاده از آزمايشهاي قرار دادي تعيين شده اند. اعتبار بيشتر اين روش، با بكازگيري آن در دو ماشين بزرگتر با پلاك هاي متفاوت، انجام شده است. به علاوه، پارامترهاي نامبرده ي ماشين هاي بزرگتر نيز با استفاده از تست هاي استاندارد IEEE بطور تجربي تعيين شده اند. سرانجام، يك مقايسه بين نتايج بدست آمده از روش رايج و روش ارايه شده ي ما انجام شده و روش ما ه خاطر تطابق نزديك آن با نتايج روش اصلي، معتبر شناخته شده است. دانلود ترجمه مقاله يك روش تازه و بنيادين براي تعيين پارامترهاي مدار سيم پيچي ميدان و سيم پيچ ميراگر ماشين سنكرون،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

بازدید :    ۵ مهر ۱۳۹۷    ۱۱:۰۵:۳۱    مهندس موسوي

نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

نمونه سوالات آزمون فني و حرفه اي كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

دانلود نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3


نمونه سوالات آزمون فني و حرفه اي سوالات آزمون فني و حرفه اي كارگر عمومي نقاش ساختمان سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان
دسته بندي نمونه سوالات امتحاني
فرمت فايل pdf
حجم فايل 130 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 5

كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

كد استاندارد : 1/1/3/25/31-9

تعداد سوالات : 30

همراه با پاسخنامه (كليد سوالات)

 

1- جنس ليسه هاي مورد استفاده در نقاشي ساختمان چيست؟

الف)آلومينيوم ب) فولاد فنر ج)فلز قابل خش د) آهن

 

2- زير بناي يك ساختمان 125 متر است متراژ كار نقاشي اين ساختمان چقدر است؟

الف) 375 ب) 250 ج) 225 د) 325

 

3- نام ديگر پلي استر براق چيست؟

الف) پوست پوليش ب)ايستاده ج)وارنيش د) دو مواده

دانلود نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3

نمونه سوالات كارگر عمومي نقاش ساختمان درجه3،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     پاورپوينت طلاق و عوامل
    بررسي خصوصيات ، نحوه طراحي و نحوه پاسخگويي سوالات چند گزينه‌اي سنجش و اندازه گيري
    نرخ بهره بانكي
    خلاصه كتاب مديريت راهبردي در رسانه از نظريه تا اجرا نوشته لوسي كونگ ترجمه دكتر علي اكبر فرهنگي
    پاورپوينت معماري ساختمان كتابخانه ملي ايران
    پاورپوينت مطالعات تحقيقاتي شماره يك و سه مفروضات بنيادي حسابداري
    پاورپوينت مباني نظري فرودگاه + ضوابط و استاندارد
    پاورپوينت نظريه صفت ريموند كتل
    مقاله ارشد حقوق- تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران و فقه اماميه
    پايان نامه بررسي ظرفيت ها و عوامل موثر در توسعه گردشگري ورزشي

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد