فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

بازدید :    ۲۶ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۵۸:۰۲    مهندس موسوي

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

هدف از اين پايان نامه ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم مي باشد


مشخصات فايل

تعداد صفحات 85
حجم 3 كيلوبايت
فرمت فايل اصلي doc
دسته بندي علوم كشاورزي و منابع طبيعي


توضيحات كامل

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته شيلات

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم

 
 
چكيده: 
اين تحقيق به منظور بررسي ضايعات بافتي احتمالي ناشي از حمام ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchusmykiss)، با ماده ضدعفوني كننده آكواجرم(Aquagerm)  صورت پذيرفته است. آكوآجرم يك ماده ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك مختلط   (Mixed-Oxidant Disinfectant & Antiseptic) است كه براي اولين بار در ايران با قابليت استفاده در آبزيان توليد مي شود. آكوآجرم مخلوطي است از تركيب پراكسيدهاي معدني در بافري از املاح معدني و آلي. مكانيسم عمل اين ماده بر مبناي خاصيت اكسيداني پرسولفات بوده كه در همراهي با املاح آلي و معدني به ساختارهاي حياتي پاتوژن ها حمله كرده و قادر است در مدت 30 تا 45 دقيقه انواع ويروسها و باكتري ها و اسپور آنها را در محيط آب از بين ببرد و با اختلال در اجزاي اختصاصي غشاء سلولي ميكروارگانيسمها، مانع از عملكرد طبيعي آنها و در نهايت توقف رشد و يا مرگ مي شود. به منظور انجام اين تحقيق تعداد 40 عدد ماهي از يك مزرعه پرورش ماهي كه در شرايط طبيعي و ايده آل از نظر سلامت و بهداشت قرار داشتند صيد و تعداد 20 قطعه به حوضچه تيمار و 20 قطعه به حوضچه كنترل انتقال داده شد.
 
 ماهيان دو گروه در شرايط كاملاً مشابه نگهداري شده و پس از 8 روز ماهيان گروه تيمار با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم دوز 2000/1 به مدت 45 دقيقه حمام داده شد.  در مقاطع زماني بلافاصله، 4 ساعت، 24 ساعت و 48 ساعت پس از حمام هر بار تعداد 5 عدد ماهي از حوضچه تيمار و 1 عدد ماهي از حوضچه كنترل صيد و نمونه برداري از اندامهاي آبشش، مغز، كليه و كبد صورت پذيرفت و در فرمالين 10٪ تثبيت و به آزمايشگاه منتقل گرديد سپس با استفاده از روش استاندارد بافت شناسي مقاطع 5 ميكروني تهيه و با استفاده از ميكروسكوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفتند. هيچگونه تغييرات رفتاري و ظاهري در ماهيان مشاهده نشد و در كالبدگشايي آنها نيز هيچگونه آثاري از علائم غيرطبيعي ملاحظه نگرديد و هيچگونه تلفاتي در بين آنها رخ نداد. در بررسي هاي ميكروسكوپي آبشش مواردي نظير تورم و جداشدن لايه پايه در ابتداي تيغه هاي آبششي ثانويه ، آنيوريسم، شروع چماقي شدن در تيغه هاي ثانويه، تورم و اختلال در ساختار تيغه هاي آبششي، كوتاه و ضخيم شدن برخي رشته هاي ثانويه، هايپرپلازي پريكندريوم، تورم وجداشدن لايه پوششي (Epithelial lifting)، مشاهده گرديد. از مهمترين علائم ميكروسكوپيك مشاهده شده در مغز ماهيان مورد آزمايش صرفاً مختصري پرخوني در برخي عروق بوده است. در كليه نيز مواردي از افزايش مراكز ملانوماكروفاژ، چروكيدگي گلومرولها و اتساع فضاي بومن مشاهده شد.
 
 هيچگونه آسيب بافتي در ساختمان كبد مشاهده نگرديد. بطور كلي ضايعات بافتي مشاهده شده عكس العمل طبيعي اندامهاي مورد مطالعه نسبت به يك ماده خارجي بوده و آسيب پاتولوژيكي جدي محسوب نمي شود. بطور قطع مي توان گفت كه هيچكدام از ضايعات بافتي مشاهده شده پس از 48 ساعت نيز باعث مرگ ماهيان نخواهد شد. لذا مصرف اين ماده براي ماهيان ضرري به همراه نخواهد داشت و نيز موجب تهديد سلامت انسان به عنوان مصرف كننده نهايي نخواهد شد. بدين ترتيب مي توان اظهار نمود اين ماده ضدعفوني كننده مي تواند جايگزين مناسبي براي مواد ضدعفوني كننده با خاصيت سرطانزايي نظير مالاشيت گرين باشد.
 
 
 
كلمات كليدي:

آكواجرم

ماهي قزل آلاي رنگين كمان

ميكروارگانيسم هاي بيماري زا

ضدعفوني كننده و آنتي سپتيك مختلط

 
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده 1
مقدمه 3
 
فصل اول – كليات 5
1-1- معرفي خصوصيات ماهي قزل آلاي رنگين كمان  6
1-1-1- خصوصيات مرفولوژيك  6
1-1-2- خصوصيات اكولوژيك 7
1-1-3- ارزش اقتصادي 6
1-2- مروري بر ساختمان بافت شناسي و آسيب شناسي مغز، آبشش، كبد و كليه ماهي قزل آلاي رنگين كمان 7
1-2-1- مغز 7
1-2-1-1- تغييرات پاتولوژيك   10
1-2-2- آبشش 11
1-2-2-1- تغييرات پاتولوژيك 13
1-2-3- كبد 14
1-2-3-1- تغييرات پاتولوژيك 17
1-2-4- كليه 21
1-2-4-1- تغييرات پاتولوژيك 24

1-3 - ضدعفوني كننده ها و كاربرد آن در آبزي پروري 27

1-3-1- تعريف 27
1-3-2- هدف از ضدعفوني 27

1-3-3- ويژگيهاي يك ضدعفوني كننده ايده آل 28

1-3-4- عوامل موثر بر تاثير ماده ضدعفوني كننده  29

1-3 -5 – مكانيسم اثر ضدعفوني كننده ها 30

1-3-6- تقسيم بندي ضدعفوني كننده ها 30

 1-4 - مروري بر آكوآجرم  31
1-4-1 دسته دارويي 31
1-4-2- ويژگيهاي اختصاصي 31
1-4-3- خصوصيات فارماكولوژيك 31
1-4-4- طيف اثر 31
1-4-5- دوز مصرف 32
1-5- مروري بر مطالعات گذشته 32
 
فصل دوم: مواد و روش كار 37
2-1 - معرفي جمعيت مورد مطالعه 38
2-2- شرايط جغرافيايي مزرعه مورد مطالعه و خصوصيات فيزيكوشيميايي آب 38
2-3-  ابزار و مواد مورد استفاده 39
2-4- روش كار 39

 2-4-1- آماده سازي حوضچه هاي شاهد و تيمار  39

2-4-2- تهيه محلول آكوآجرم با غلظت مورد نظر 39

2-4-3- حمام ماهيان گروه تيمار با آكوآجرم و نمونه برداري از بافتها 40

 2-4-4- تهيه لامها در آزمايشگاه 04
 
فصل سوم : نتايج 41
3-1- علايم باليني(تغييرات رفتاري در ماهي زنده) 42
3-2- علايم ماكروسكوپي(ظاهري/ كالبد گشايي) 42
3-3- علايم ميكروسكوپي(مطالعه لامها) 42
3-3-1- آبشش 42
3-3-2- مغز 43
3-3-3- كليه 43
3-3-4- كبد 44
 
فصل چهارم: بحث 61
 
 منابع 80
 
شكل 1:آبشش ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  آبشش ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 45
شكل 2: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد (f)   بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 46
شكل 3: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد(f)بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 47
شكل 4: آبشش ماهيان گروه تيمار (a,b,c,d,e) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم و آبشش ماهيان گروه شاهد(f)بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 48
شكل5:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 49
شكل6:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 50
شكل7:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 51
شكل8:مغز ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  مغز ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 (. 52
شكل 9: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 53
شكل 10: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))4 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 54
شكل 11: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))24 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 55
شكل 12: كليه ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e))48 ساعت پس از حمام با آكوآجرم  و  كليه ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 56
شكل 13: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) بلافاصله پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم(H&E,X40 ( 57
شكل 14: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 4 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 (. 58
شكل 15: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 24 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 59
شكل 16: كبد ماهيان گروه تيمار  a,b,c,d,e)) 48 ساعت  پس از حمام با آكوآجرم  و  كبد ماهيان گروه كنترل (f) بدون تاثير آكوآجرم (H&E,X40 ( 60
 


توضيحات بيشتر و دانلودصدور پيش فاكتور، پرداخت آنلاين و دانلود

ارزيابي آسيبهاي بافتي ماهي قزل آلاي رنگين كمان فرانسوي ناشي از حمام با ماده ضدعفوني كننده آكوآجرم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

بازدید :    ۲۶ تير ۱۳۹۷    ۱۰:۱۴:۰۴    مهندس موسوي

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران

فرمت فايل : doc

حجم : 136

صفحات : 88

گروه : تحقيق

توضيحات محصول :

اهداف
با توجه به اينكه هدف كلي در اين تحقيق ،مطالعه مشاركت سياسي زنان در دو دوره زماني مورد نظر است .اما  افزون بر آن ،هدفهاي ديگري را مي توان براي اين تحقيق يادآور شد .
- هدفهاي بنيادي
1. مطالعه موضوع مشاركت سياسي زنان ؛
2.مطالعه مجمل نوشته هاي مشاركت سياسي؛
- هدفهاي كاربردي
1.افزايش سطح  اطلاع وآگاهي جامعه زنان و مردان نسبت به موضوع مشاركت سياسي زنان در ايران در دو دوره مد نظر
2. افزايش اطلاعات به منظور بهبود كيفيت مشاركت سياسي زنان
فرضيه ها
فرضيه اصلي ؛ نظام جمهوري اسلامي به نسبت نظام شاهنشاهي پهلوي دوم مشاركت سياسي زنان را افزايش داده است .
 فرضيه وابسته ؛ظهور و بروز انقلاب اسلامي يكي از عوامل اصلي حضور زنان در عرصه هاي سياسي است.
فرضيه رقيب ؛ موانع مشاركت سياسي در جمهوري اسلامي به نسبت قبل افزايش يافته است    
تدوين اين فرضيه ها  بر گرفته از يك سري پيش فرضهايي است كه در اينجا به آن اشاره مي كنيم؛
1.ماهيت نظام جمهوري اسلامي ايران از لحاظ تاريخي بي سابقه و در هر دو بعد حكومت ديني و جمهوري مبتني بر حاكميت مردم داراي خصوصيات نوين است . مشروعيت نظام سياسي تركيبي از مشروعيت ديني و مشروعيت نظام پارلماني با انتخابات منظم است
2. مشاركت سياسي به عنوان «رفتاري كه اثر مي گذارد و يا قصد تاثير گذاري بر نتايج حكومتي را دارد » به كار خواهد رفت .
3. مشاركت سياسي به عنوان مفهومي است كه در خود مجموعه اي از اعمال و رفتار ها را در بر دارد . شكل، ماهيت، گستره و ميزان اعمال مشاركتي در تعامل با فرهنگ سياسي از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت است .
4.مشاركت سياسي زنان در حالي كه تابعي از نظام كلي مشاركت سياسي جامعه است ،متاثر از مجموعه عوامل خواص فرهنگي ،اجتماعي،اقتصادي و سياسي مي باشد . از جمله ارزش سياست به عنوان عرصه ي مردان ،فقدان اگاهي سياسي ، وابستگي اقتصادي و ساختار پدر سالارانه ي جوامع و.......است .
5 .از انجا كه اختلاف بين اقشار مختلف زنان از نظر ميزان سواد ،وضعيت اقتصادي واجتماعي وآگاهي سياسي وجود دارد و از طرفي ،به دليل كلي دوري زنان از سياست خضور كمي وكيفي انها در نهاد هاي حكومتي نيز جلوه اي از مشاركت سياسي آنها است.

قيمت محصول : 12000 تومان

دانلود

تحقيق بررسي مشاركت سياسي زنان در زمان پهلوي و جمهوري اسلامي ايران،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پاورپوينت معماري گرمابه

بازدید :    ۲۴ تير ۱۳۹۷    ۱۲:۰۲:۴۱    مهندس موسوي

پاورپوينت معماري گرمابه

پاورپوينت معماري گرمابه

فرمت فايل : pptx

حجم : 1549

صفحات : 41

گروه : معماري

توضيحات محصول :

پاورپوينت معماري گرمابه


تعدادي از سر فصل هاي اين پروژه:

اجزاي اصلي حمام مجموعه ورودي شامل:

سردر

دالان

دهليز     اصلي ترين و بزرگترين و گرمترين

 بخش گرمابه

اجزاي گرمخانه

خزينه ها

خزانه ها در حمام هاي مفصل

 سه عدد بود

چال حوض

شاه نشين و دستك

دودكش و گربه رو

نورگيري و تهويه

نورگيري و تهويه

مصالح حمام

تزيينات حمام

حمام وكيل شيراز

حمام چهار فصل

      اراك

حمام خسرو آقا

    اصفهان

   حمام خان يزد

   حمام سلطان

 امير احمد كاشان

  حمام فين كاشان و... به همراه توضيح كامل +عكس

قيمت محصول : 8000 تومان

دانلود

پاورپوينت معماري گرمابه،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

بازدید :    ۲۲ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۴۹:۰۹    مهندس موسوي

نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

اين مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزيزي فراهم شده كه قصد ورود به دبيرستان بهياري را داشته كه همان پايه دهم ميباشد نمونه سوالات آزمون بهياري ورودي دبيرستان پايه دهم كه سوالاتي فوق العاده موثر و كارآمد در آزمون مربوطه مي باشد و مطمئنا داوطلبان گرامي پس از تهيه و مطالعه دقيق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و يقين موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را

دانلود نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم


آزمون بهياري بهورزي ورودي دبيرستان پايه دهم دانش آموزان دبيرستان بهياري كمك بهياري ورودي پايه دهم نمونه سوالات اختصاصي عمومي پاسخنامه جواب پاسخ دانلود رايگان دانلود فايل استخدامي 1395 95 1394 94 آزمون استخدامي1394 94 1395 95 دستگاههاي اجرايي هلال احمر پاسخنامه دفترچه آزمون بهياري اختصاصي مصاحبه عمومي نمونه سوالات
دسته بندي پرستاري
فرمت فايل pdf
حجم فايل 4062 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 266

اين مجموعه جهت آندسته از دانش آموزان عزيزي فراهم شده كه قصد ورود به دبيرستان بهياري را داشته كه همان پايه دهم ميباشد نمونه سوالات آزمون بهياري ورودي دبيرستان پايه دهم كه سوالاتي فوق العاده موثر و كارآمد در آزمون مربوطه مي باشد و مطمئنا داوطلبان گرامي پس از تهيه و مطالعه دقيق نمونه سوالات مربوطه بطور قطع و يقين موفق خواهند شد و با خاطر مطمئن خود را در ليست قبول شدگان آزمون امسال ببينند.درهرحال اين مجموعه گرانبها فوق العاده كارآمد و موثر در قبولي آزمون مربوطه بوده و هرگز شما را نااميد و پشيمان نميكند و نخواهد كرد انشاالله...

دانلود نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم

نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

بازدید :    ۲۲ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۰۲:۴۱    مهندس موسوي

طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

پژوهش مقطع دكتري رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني با موضوع طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

دانلود طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران


پژوهش رشته مديريت خدمات بهداشتي و درماني طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران الگوي مديريت بلايا مديريت بلايا پژوهش دكتري با موضوع طراحي الگوي مديريت بلايا طراحي الگوي مديريت بلايا
دسته بندي مديريت
فرمت فايل docx
حجم فايل 212 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 78

 عنوان : طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

بيان مسئله : بُعد جهاني

                 :   بُعد ايران

 
الف-  بُعد  جهاني :


آمارهاي جهاني نشان مي دهند كه ميزان افراد متاثر از بلاياي طبيعي از سال 1963 تا 1999، روند صعودي داشته به نحويكه رقم آن از 65 ميليون نفر در سال 1969 به حدود 400 ميليون نفر در آغاز هزاره سوم رسيده است .
درطي سالهاي مذكور ميزان خسارات اقتصادي ناشي از بلاياي طبيعي، هزينه اي معادل حدود 50 ميليارد دلار رابه سراسر جهان تحميل نموده كه افزايشي معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان ميدهد.
مقايسه قاره هاي جهان از نظر بلاياي طبيعي و غير طبيعي ، مبيّن آن است كه قاره آسيا در بين پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراواني به خود اختصاص داده است .
بيش از جمعيت جهان در معرض خطرات  ناشي از بلاياي طبيعي زندگي مي كنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ،  را دهه بين المللي كاهش بلايا اعلام كرده است .
.

.

.

.

ب-   بُعد ايران :


ايران در منطقه اي از جهان واقع است ،  كه داراي مخاطرات بسياري از نظر بلاياي طبيعي و سوانح غير مترقبه است ، به نحوي كه از 40 بلاي طبيعي شناخته شده  درجهان، امكان وقوع 31 حادثه در ايران وجود دارد .
مطابق گزارش جهاني بلايا ، ايران در بين كشورهاي دنيا از حيث آسيب ديدگي و آسيب پذيري ،جزء هفت كشور نخست جهان است .
وقوع ايران برروي كمر بند زلزله خيز آلپ و هيماليا ، باتوجه به ويژگي هاي پوسته زميني فلات ايران به ويژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مركزي ودر دوسوي منتهي به تهران قزوين ، گيلان، مازندران، به طور ميانگين درهريك سال ونيم يكبار احتمال وقوع زلزله اي به بزرگي 6 تا 7 ريشتر و هر  سال يكبار زلزله اي به بزرگي 7 تا 5/7 ريشتر در اين مناطق وجود دارد .

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

اهدف كلي : تعيين الگوي مديريت بلايا براي ايران

 

اهداف ويژه :

- شناخت ساختار مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

2  شناخت سازماندهي مديريت بلايا ،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت مكانيزم برنامه ريزي  مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت هماهنگي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

5- شناخت تربيت نيروي انساني مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت شيوه اجراي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

7   شناخت مقولات پايش و ارزيابي مديريت بلايا، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا

 شناخت مكانيزم مديريت بلايا،  در شرايط فعلي ايران

 تدوين نهايي الگوي مديريت بلايا براي ايران

 

سؤالات پژوهش

 

 ساختار مديريت بلايا ، دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 هماهنگي مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 برنامه ريزي فعاليت مديريت بلايا،  دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

4 سازماندهي مديريت بلايا ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است ؟

 تربيت نيروي انساني در مديريت بلاياي كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا چگونه است؟

6 -  نحوه اعمال مديريت بلايا  ، در كشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است؟

7 مقولات پايش و ارزيابي فعاليت هاي مديريت بلايا دركشورهاي داراي سيستم مديريت بلايا به چه صورت است ؟

 وضعيت فعلي سيستم مديريت بلايا در ايران چگونه است؟

 براساس مطالعات تطبيقي در اين پژوهش و تحليل شرايط كشور،چه الگويي براي مديريت بلايا درايران مناسب به نظر ميرسد؟

.

.

.

.

 

دانلود طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران

طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستاان

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۳:۴۹    مهندس موسوي

نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان

نتايج حاصل از نمونه برداري شامل جداول آمار توصيفي و استنباطي به همراه كليه نمودارها و جداول لازم براي فصل نتايج

دانلود نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان


pm1 pm10 pm25 ايستگاه هاي نمونه برداري آزمون ANOVA استرپنوكوك باسيل گرم منفي كوكسي تتراژن باسيلوس سرئوس استافيلوكوك كلادسپوريوم اسپروژيلوي فلاووس الترناليا اسپروژيلوس استاكي يوتوريوم اكرومونيوم پني سيليوم كانديدا اسكوپلاريوزيس
دسته بندي پزشكي
فرمت فايل rar
حجم فايل 1212 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 245

نتايج نمونه برداري باكتري ها و قارچ هاي بخش هاي مختلف بيمارستان به همراه نتايج pm هوا در سه سطح 1، 2.5 و 10

بسيار كمياب در سطح اينترنت

بخش هاي مورد بررسي شامل :

اتاق عمل

ايزوله

فضاي بيرون

بخش زنان

اطفال

پاتولوژي

داخلي

آزمايشگاه

اورژانس

ICU

CCU

ارتوپدي

 

باكتري هاي نمونه برداري شده :

باسيل گرم مثبت اسپوردار

استرپنوكوك
باسيل گرم منفي
كوكسي
تتراژن
باسيلوس سرئوس
استافيلوكوك

استرپنوكوك

باسيل گرم منفي

كوكسي گرم مثبت

تتراژن

باسيلوس سرئوس

استافيلوكوك

باسيل گرم مثبت  بدون اسپور

كوكسي گرم منفي نايسر

 باسيل گرم مثبت

 
قارچ هاي نمونه برداري شده :
 
كلادسپوريوم
اسپروژيلوي فلاووس
الترناليا
اسپروژيلوس
استاكي يوتوريوم
اكرومونيوم
پني سيليوم
كانديدا
اسكوپلاريوزيس
 
بيش از هشت ماه متوالي طول كشيده تا اين نتايج جمع آوري شده است.
بسيار بسيار با ارزش و مناسب براي كليه دانشجويان ارشد بهداشت
نتايج بسيار كامل شامل نتايج تمامي آزمون ها مربوطه(مثل ANOVA)، بيش از 90 جدول نتايج در اكسل، نتايج اندازه گيري ذرات معلق هوا pm1 , pm2.5 , pm10
كليه نتايج در دو نوبت صبح و عصر در تابستان و در دو نوبت عصر و صبح در زمستان جمع آوري شده است.
 
برخي از جداول موجود در فايل :
 
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتايج ميزان باكتري ها در نوبت عصر در تابستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت صبح در تابستان
جداول نتايج ميزان قارچ ها در نوبت عصر در تابستان
جداول مقايسه ميزان باكتري ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان باكتري ها در نوبت عصردر زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان قارچ ها در نوبت صبح در زمستان با تابستان
جداول مقايسه ميزان قارچ ها در نوبت عصر در زمستان با تابستان
جداول اندازه گيري ميزان ميانگين pm1 , pm2.5 , pm10 در زمستان
جداول اندازه گيري ميزان ميانگين pm1 , pm2.5 , pm10 در تابستان
و ...

 

دانلود نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان

نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۶:۰۴:۰۰    مهندس موسوي

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره

دانلود-فرم-قرارداد-اجاره-نامه-خام--مخصوص-اجاره-دادن-منزل-مسكوني-مغازه-تجاري-و-غيرهاين فايل به صورت فايل ورد قابل ويرايش مي باشد و براي اجاره دادن ساختمان هاي مسكوني و تجاري بسيار مناسب مي باشد.دانلود فايل

دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۱:۳۴:۲۸    مهندس موسوي

ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت

ارزيابي عملكرد كاركنان پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق (به همراه پرسش نامه ) پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت فرمت فايل اصلي پايان نامه doc حجم فايل 2378 KB تعداد كل صفحات 132 صفحه (با ضمائم )

دانلود ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت


ارزيابي عملكرد كاركنان پژوهش كارشناسي ارشد ارزيابي عملكرد كاركنان پژوهش فوق ليسانس ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود پژوهش فوق ليسانس ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت ارزيابي عملكرد كاركنان دانلود
دسته بندي مديريت
فرمت فايل doc
حجم فايل 2377 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 132

ارزيابي عملكرد كاركنان - پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت

سنجش نظر سرپرستان نسبت به اثر بخشي عملكرد كاركنان در شركت توزيع نيروي برق (به همراه پرسش نامه ) - پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت

فرمت فايل اصلي پايان نامه   :  doc

حجم فايل    :  2378 KB

تعداد كل صفحات :  132 صفحه (با ضمائم )

عنوان مطالب                                                        صفحه

فصل اول : كليات تحقيق   

   چكيده

   مقدمه ..........................................................................................................................................1

   1- بيان مساله.............................................................................................................................3

   2- اهميت موضوع تحقيق........................................................................................................5 

   3- اهداف تحقيق.......................................................................................................................6

   4- سئوالات تحقيق ..................................................................................................................6

   5- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................8

   6- تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق...............................................................8

فصل دوم :‌ ادبيات موضوع (56 - 11)

   بخش اول :‌ارزيابي عملكرد ...................................................................................................11

    1-تعريف ارزيابي عملكرد.................................................................................................... 11

    2- تاريخچه ارزشيابي...........................................................................................................13

    3- فلسفه ارزشيابي ...........................................................................................................  16

    4- ماهيت و ضرورت ارزيابي عملكرد  ........................................................................... 20

   5- نگرش به ارزيابي عملكرد...............................................................................................22

   6- مراحل فرايند سيستم ارزيابي عملكرد........................................................................24

   7- عوامل موثر در انتخاب نوع سيستم ارزيابي عملكرد................................................25

   8- خطاهاي ارزشيابي...........................................................................................................26

   9- روشهاي ارزيابي عملكرد................................................................................................28

   10- موانع استفاده از روشهاي ارزيابي عملكرد...............................................................35

   11- مشخصات و ويژگيهاي يك سيستم ارزيابي عملكرد............................................37

   12- ارزشيابي در اسلام........................................................................................................39

    13- اصول ارزشيابي در اسلام............................................................................................42

 

 

 

عنوان مطالب                                                        صفحه

   بخش دوم : اثر بخشي............................................................................................................44

   1- مقدمه..................................................................................................................................44

   2- تعاريف اثر بخشي..............................................................................................................44

   3- عوامل تعيين كننده اثر بخشي كار................................................................................46

   4- مدلهاي اثر بخشي از ديدگاه صاحبنظران....................................................................47

   5- عوامل موثر اثر بخشي سازمان............. .........................................................................48

   6- شاخصها و روشهاي سنجش اثر بخشي.......................................................................49

   7-  شاخصهاي اثر بخشي سازمان......................................................................................51

   8- پيشينه مطالعاتي موضوع تحقيق.................................................................................53

   9- تاريخچه شركت توزيع نيروي برق شمال خراسان..................................................54

فصل سوم : روش تحقيق

   1- روشهاي تحقيق................................................................................................................57

   2- نوع تحقيق.......................................................................................................................57

   3- جامعه آماري تحقيق.......................................................................................................57

   5- قابليت و اعتبار پرسشنامه.............................................................................................58

   6- روش تجزيه و تحليل داده ها.......................................................................................60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

   1- توصيف داده هاي زمينه اي...........................................................................................62

   2- تجزيه و تحليل سايرسئوالات پرسشنامه....................................................................65

   3- آزمون سئوالات فرعي.....................................................................................................99

   4- آزمون سئوال اصلي.....................................................................................................104

فصل پنجم : نتيجه گيري و پشنهادات

   1- نتيجه گيري..................................................................................................................111

   2- پيشنهادات....................................................................................................................112

   3- موضوعات پيشنهادي..................................................................................................113

   4- محدوديتهاي تحقيق ..................................................................................................115

دانلود ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت

ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۱:۳۳:۰۳    مهندس موسوي

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ فايل اصلي پايان نامه DOC حجم فايل 65 KB تعداد كل صفحات 37 صفحه

دانلود پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ


دانلود پروپوزال ارشد مديريت دانلود پروپوزال فوق ليسانس مديريت دانلود پروپوزال مديريت دانلود پروپوزال نگهداري و تعميرات  منابع و مواخذ نگهداري و تعميرات  پروپوزال نگهداري و تعميرات  روش تحقيق نگهداري و تعميرات  نگهداري و تعميرات  تحقيق و پژوهش نگهداري و تعميرات
دسته بندي مديريت
فرمت فايل doc
حجم فايل 64 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 37

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع  بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات  به همراه فهرست منابع و مواخذ

فايل اصلي پايان نامه   :  DOC

حجم فايل    :  65 KB

تعداد كل صفحات :  37 صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق                                          1  

مقدمه                                                   2  

الف ـ تبيين موضوع تحقيق                                 4  

ب ـ اهميت موضوع                                         7  

ج ـ اهداف                                               9  

د ـ سئوالات اصلي (اساسي)                                 10

هـ ـ تاريخچه كوتاه                                      11 

و ـ متدلوژي تحقيق                                       14 

ز ـ تعريف عملياتي واژه‌ها                                14 

ح ـ مباحث فصول آينده                                    15 

فصل سوم: روش تحقيق                                            89 

مقدمه                                                   90 

 1. روش تحقيق                                            91 

الف ـ بررسي‌هاي موردي                                 92 

ب ـ بررسي‌هاي آزمايشگاهي                              93 

ج ـ منابع دست دوم                                    94 

د ـ روش تحقيق از راه بررسي يا پيمايش                 94 

2- تحليل عملي روش                                       95

3- مدل تئوري و متغيرهاي مورد آزمون                      96

4- متغيرهاي سئوالات فرعي                                 97

5- معيارهاي سئوالات فرعي                                 98

6- جامعه آماري و روش جمع‌آوري اطلاعات                     99

7- جامعه نمونه و پايايي و روايي پرسشنامه                100

خلاصه                                                    104

منابع                                                         167

الف ـ منابع فارسي                                       168

ب ـ منابع انگليسي                                       171

دانلود پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ

بازدید :    ۲۱ تير ۱۳۹۷    ۰۱:۳۲:۱۵    مهندس موسوي

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ فايل اصلي پايان نامه PDF حجم فايل 336 KB تعداد كل صفحات 23 صفحه

دانلود پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ


دانلود پروپوزال ارشد حسابداري دانلود پروپوزال فوق ليسانس حسابداري دانلود پروپوزال حسابداري دانلود پروپوزال بودجه بندي منابع و مواخذ بودجه بندي پروپوزال بودجه بندي روش تحقيق بودجه بندي بودجه بندي تحقيق و پژوهش بودجه بندي مدل بودجه بندي بودجه جامع مديريت مالي پژوهش و تحقيق متدولوژي تحقيق
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل pdf
حجم فايل 335 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 23

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري  با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ

فايل اصلي پايان نامه   :  PDF

حجم فايل    :  336 KB

تعداد كل صفحات :  23 صفحه

فصل اول از صفحه 1 تا 11

1-مقدمه

2-بيان مسئله

3-ضرورت و اهميت تحقيق

4-اهداف تحقيق

5-فرضيه هاي تحقيق

6-روشها و ابزار جمع آوري اطلاعات

7- جامعه آماري و نمونه گيري

8-روش آزمون فضيه هاي تحقيق

9- محدوديتهاي تحقيق

10-تعاريف عملياتي واژه هاي تحقيق

11-ساختارتحقيق

12-سوابق تحقيق انجام شده

 

فصل سوم از صفحه 120 تا 124

1-روش تحقيق

2-جامعه اماري

3-نمونه اماري

4-روش جمع آوري اطلاعات

 

منابع و مواخذ     147

دانلود پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     پروژه امنيت شبكه و پيشنهاد يك رويكرد عملي
    مباني نظري بازاريابي و بازاريابي الكترونيك و مديريت مشتري تحت وب و قيمت گذاري تحت وب
    پايان نامه بررسي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش محصولات لوازم خانگي شهرستان سبزوار پايان نامه بررسي رابطه ميان شخصيت برند و وفاداري مشتريان در بخش محصولات لوازم خانگي شهرستان سبزوار
    بررسي رابطه بين هوش هيجاني با كارآفريني
    پژوهش كار شناسي ارشد
    مقاله تاثير بهره وري بر عملكرد كاركنان
    استخدام با حقوق بيش از 10 ميليون تومان در ماه
    پاورپوينت مفاهيم حقوقي واخلاقي در فناوري اطلاعات
    پروژه توليدات پراكنده نيروگاه هاي (DG)
    كاملترين پكيج درامد زايي از تلگرام

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد