فايل دانشجويي و پژوهشي


فايل دانشجويي و پژوهشي

         پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

بازدید :    ۱۲ تير ۱۳۹۷    ۰۸:۴۰:۵۱    مهندس موسوي

پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

فرمت فايل : pptx

حجم : 631

صفحات : 42

گروه : حسابداري

توضيحات محصول :

عنوان: پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت

دسته: مديريت مالي- حسابداري- اقتصاد

فرمت: پاورپوينت(Powerpoint)

تعداد اسلايد: 42 اسلايد

كتاب حسابداري مديريت پيشرفته تأليف دكتر سيد حسين سجادي و هاشم علي صوفي از جمله منابع مهم درس حسابداري مديريت در سطح كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت فصل سوم اين كتاب با عنوان هزينه يابي بر مبناي فعاليت مي باشد كه در حجم 42 اسلايد همراه با تصاوير، توضيحات كامل و همچنين مثالهاي كاملاً تشريحي تهيه شده كه مي توان از آن به عنوان ارائه كلاسي استفاده نمود. بخشهاي عمده اين فايل شامل زير مي باشد:

مقدمه

دلايل توجه به رابطه بين فعاليت

سلسله مراتب فعاليت ها

هزينه فعاليت سطح واحد محصول

هزينه فعاليت سطح دسته محصول

فعاليت هاي سطح محصول

تعريف هزينه يابي بر مبناي فعاليت

هزينه هاي غير مستقيم توليد

هزينه هاي غيرمستقيم توليد

هزينه يابي كمتر يا بيشتر از حد ناشي از توليد در حجم هاي متفاوت

هزينه يابي كمتر يا بيش از حد ناشي از تنوع و گوناگوني محصولات

هزينه يابي بر مبناي فعاليت و تخصيص هزينه ها

فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده

فرآيند طراحي سيستم هزينه يابي به مبناي فعاليت:

تلفيق فعاليت

گزارش هزينه فعاليت

شناسايي مراكز هزينه

انتخاب محرك هاي منابع

انتخاب محرك هاي فعاليت

فرآيند اصلاح و بهبود فعاليت ها

پيچيدگي هزينه يابي بر مبناي فعاليت

تحليل هزينه منفعت

مقايسه هزينه يابي بر مبناي فعاليت و روش هاي سنتي

پاورپوينت تهيه شده بسيار كامل و قابل ويرايش بوده و در تهيه آن كليه اصول و علائم نگارشي  رعايت گرديده و قالب آن نيز به راحتي قابل تغير مي باشد.

قيمت محصول : 9000 تومان

دانلود

پاورپوينت فصل سوم كتاب حسابداري مديريت پيشرفته سجادي و صوفي با موضوع هزينه يابي بر مبناي فعاليت،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         بررسي وضعيت تداخلات دارويي گروه‌هاي دارويي در نسخ پزشكان

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۴:۲۷    مهندس موسوي

بررسي وضعيت تداخلات دارويي گروه‌هاي دارويي در نسخ پزشكان

بررسي وضعيت تداخلات دارويي گروه‌هاي دارويي در نسخ پزشكان

فرمت فايل : doc

حجم : 532

صفحات : 68

گروه : پزشكي

توضيحات محصول :

تحقيق و پژوهش بررسي وضعيت تداخلات دارويي گروه‌هاي دارويي در نسخ پزشكان 

 چكيده

هر روز به تعداد داروهاي موردمصرف درمان اضافه مي‌شود كه اين داروها طيف وسيعي از اثر و قدرت هستند، عوامل گوناگوني مانند تعداد داروهاي تجويزي در يك نسخه براي يك بيمار، مراجعه يك بيمار به چند پزشك جهت مداواي بيماري خود، عدم اطلاعات كافي دست‌اندركاران درمان در زمينه فارماكولوژي باليني اين داروها و نبودن دستگاههاي موردنياز جهت تعيين سطوح پلاسمايي داروها، در ميزان بروز واكنشهاي مضر و ناخواسته تداخلات دارويي نقش بسزايي دارند. در همين راستا اين پژوهش با هدف تعيين تداخلات دارويي در نسخ پزشكان عمومي انجام گرفت. اين تحقيق بصورت توصيفي بر روي 1001 نسخه دارويي از 107 پزشك عمومي مربوط به سال 1392 بصورت تصادفي از هر ماه 84 نسخه در شهر اردبيل انجام گرفت و اطلاعات لازم (نسخه‌ها) از سازمانهاي بيمه‌گر (خدمات درماني و تامين اجتماعي) و از نسخه‌هاي بايگاني‌شده و در دو حيطه زماني اخذ گرديد و براساس جنس پزشك، محل كار، محل تحصيل، سابقه كار، داده ها در EXCELL ثبت و داده‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين مطالعه 1001 نسخه مورد بررسي قرار گرفت، نسخ مذكور توسط 45  پزشك زن و 62 پزشك مرد نوشته شده بود. 96 (89%) پزشكان استخدام بخش دولتي نبوند. 51 (47%) از پزشكان فارغ التحصيل دانشگاه دولتي بودند. نتايج پژوهش نشان داد تداخلات دارويي در درمانگاه‌ها بيشتر از بيمارستان‌ها و مطب‌ها بود. همچنين اين تداخلات در پزشكان با نوع استخدام غيردولتي بيشتر پزشكان با نوع استخدام دولتي، در پزشكان فارغ‌التحصيل از دانشگاه دولتي بيشتر از فارغ‌التحصيل دانشگاه آزاد، در پزشكان با سابقه كار زير 2 سال بشتر از پزشكان با سابقه كار بالاي 2 سال و در نهايت در پزشكان زن بيشتر از پزشكان مرد بود.

كلمات كليدي: نسخه پزشك، دارو، تداخل دارويي

 

 


فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

فصل اول: كليات پژوهش . 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- كليدواژه‌ها. 3

1-3- اهداف طرح. 3

 

فصل دوم: بررسي متون. 5

2-1- تداخلات دارويي. 6

2-2- كورتيكواستروئيد. 15

2-3- آنتي بيوتيك. 17

2-4- پيشينه تحقيق. 19

 

فصـل سوم: مواد و روشها. 24

3-1- مقدمه. 25

3-2- نوع مطالعه. 25

3-3- جامعه و نمونه آماري. 25

3-4- روش انجام پژوهش. 25

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها. 26

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري. 27

4-1- مقدمه. 27

4-2- نتايج. 28

4-2-1- جنسيت پزشكان. 28

4-2-2- محل كار پزشكان. 28

4-2-3- نوع استخدام پزشكان. 29

4-2-4- محل تحصيل پزشكان. 30

4-2-5- سابقه كار پزشكان. 31

4-2-6- فراواني داروها در نسخ به تفكيك نوع دارو. 33

4-2-7-  فراواني اقلام دارو در هر نسخه. 38

4-2-8- شايعترين اقلام تجويز شده. 39

4-2-9- فراواني دسته‌هاي دارويي. 41

4-2-10- بالاترين مبلغ نسخ در گزارش سالانه كميته كشوري بررسي نسخ و خدمات پزشكي در شهر اردبيل. 42

4-2-11- فراواني و درصد تداخلات داريي به تفكيك قلم با قلم  43

4-2-12- تداخلات دارويي از نظر آنتي‌بيوتيك‌ها و كورتيكواستروئيدها  45

4-2-12- فراواني تداخلات دارويي به تفكيك جنس پزشك. 45

4-2-13- فراواني تداخلات دارويي به تفكيك محل كار. 46

4-2-14- فراواني تداخلات دارويي به تفكيك نوع استخدام. 47

4-2-15- فراواني تداخلات دارويي به تفكيك محل تحصيل. 48

4-2-16- فراواني تداخلات دارويي ه تفكيك سابقه كار. 49

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري. 51

5-1- بحث و نتيجه گيري. 51

5-2- محدوديت‌هاي پژوهش. 56

منابع. 56

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                   صفحه

جدول (4-1) جنسيت پزشك‌ 28

جدول (4-2) محل كار.. 28

جدول (4-3) محل تحصيل.. 31

جدول (4-4) سابقه كار.. 32

جدول (4-5) توزيع فراواني داروهاي بررسي شده در نسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك نوع دارو.. 33

جدول (4-6) تعداد اقلام موجود در هر نسخه.. 38

جدول (4-6) ميانگين تعداد دارو تجويز شده در كل.. 34

جدول (4-7) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك جنس پزشك.. 34

جدول (4-8) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك محل تحصيل پزشك.. 35

جدول (4-9) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك سابقه پزشك.. 36

جدول (4-10) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك نوع استخدام پزشك.. 36

جدول (4-11) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك محل‌كار پزشك.. 37

جدول (4-12) فراواني و درصد شايعترين اقلام تداخل در نسخه هاي بررسي شده.. 39

جدول (4-8) فراواني دسته‌هاي دارويي در نسخه‌هاي بررسي شده.. 41

جدول (4-9) بالاترين مبلغ نسخ.. 42

جدول (4-10)  فراواني و درصد تداخلات داريي به تفكيك قلم با قلم   43

جدول (4-11)  تداخلات دارويي از نظر آنتي‌بيوتيك‌ها و كورتيكواستروئيدها   45

جدول (4-12) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان شهر اردبيل به تفكيك جنس پزشك.. 45

جدول(4-13) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي اردبيل به تفكيك محل كار.. 46

جدول (4-14) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك نوع استخدام.. 47

جدول (4-15)  توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك محل تحصيل.. 48

جدول (4-16) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك سابقه كار.. 49

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

نمودار (4-1) جنس پزشك... 28

نمودار (4-2) محل كار... 29

نمودار (4-3) محل تحصيل... 31

نمودار (4-4) سابقه كار... 32

نمودار (4-5) توزيع فراواني داروهاي بررسي شده در نسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك نوع دارو... 33

نمودار (4-6) تعداد اقلام موجود در هر نسخه... 39

نمودار (4-7) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك جنس پزشك... 34

نمودار (4-8) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك محل تحصيل پزشك... 35

نمودار (4-9) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك سابقه پزشك... 36

نمودار (4-10) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك نوع استخدام پزشك... 37

نمودار (4-11) ميانگين تعداد دارو تجويز شده هر نسخه به تفكيك محل‌كار پزشك... 38

نمودار (4-12) فراواني و درصد شايعترين اقلام تداخل در نسخه هاي بررسي شده... 41

نمودار (4-8)  فراواني و درصد تداخلات داريي به تفكيك قلم با قلم    44

نمودار (4-9) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان شهر اردبيل به تفكيك جنس پزشك... 46

نمودار (4-10) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان شهر اردبيل به تفكيك جنس پزشك... 47

نمودار (4-11) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك نوع استخدام... 48

نمودار (4-12)  توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك محل تحصيل... 49

نمودار (4-13) توزيع فراواني تداخلات دارويي درنسخ پزشكان عمومي شهراردبيل به تفكيك سابقه كار... 50

 

 

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود

بررسي وضعيت تداخلات دارويي گروه‌هاي دارويي در نسخ پزشكان،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پايان نامه بررسي ارتباط حرفه اي بين پزشك و پرستار از ديدگاه هردو گروه

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۳:۵۲    مهندس موسوي

پايان نامه بررسي ارتباط حرفه اي بين پزشك و پرستار از ديدگاه هردو گروه

پايان نامه بررسي ارتباط حرفه اي بين پزشك و پرستار از ديدگاه هردو گروه

فرمت فايل : doc

حجم : 438

صفحات : 108

گروه : علوم پزشكي

توضيحات محصول :

پايان نامه بررسي ارتباط حرفه اي بين پزشك و پرستار از ديدگاه هردو گروه

چكيده

 

ارتباط بين پزشك و پرستار شامل تعامل متقابل بين پزشك و پرستار در امر مراقبت از بيمار براي دستيابي به يك هدف مشترك درماني يعني ارتقاي وضعيت بيمار است .ايجاد ارتباط صحيح به عنوان مهمترين ويژگي لازم براي افراد شاغل در مراقبت هاي بهداشتي اوليه توصيف شده است. با توجه به ضرورت وجود ارتباط و همكاري ميان پزشكان و پرستاران در جهت ارتقاء كيفيت مراقبت از بيمار ،اين مطالعه براي تعيين وضعيت ارتباط حرفه اي  بين پزشكان و پرستاران از ديدگاه هردو  گروه انجام گرديد .

 

روش مطالعه: روش تحقيق از نظر هدف، از نوع كاربردي و از نظر روش توصيفي- تحليلي مي باشد كه بصورت مقطي انجام شد  .نمونه پژوهش 110 نفرازپزشكان و پرستاران شاغل در بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر ستان اردبيل مي باشد كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار بررسي ،پرسشنامه دوقسمتي براي پزشكان و پرستاران مي باشد كه هركدام بصورت مجزا  تهيه شده بود . قسمت اول مربوط به متغيرهاي فردي – اجتماعي، با 12 سوال مشخص شده بود . قسمت دوم مربوط به ارتباط حرفه اي پزشك و پرستار با دو متغير مشخص ارتباط و ادراك بود كه تعداد سوال پرسشنامه پزشكان 22 سوال وپرسشنامه پرستاران با 25 سوال بود  . داده هاي جمع آوري شده  وارد نرم افزار  SPSS نسخه 17 شد و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي ،تجزيه و تحليل داده ها انجام شد.

 

يافته ها:در مجموع 110 نفر از پزشكان و پرستاران در اين تحقيق شركت نمودند. كه47.3%ازپاسخ دهندگان پزشك، مرد و 52.7 % نيز پزشك زن بوده اند.همچنين جنس پاسخ دهندگان پرستار نيز 18.2 % از پاسخ دهندگان مرد و81.8% از آنها زن بوده اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، با افزايش ميزان ارتباط پزشكان با پرستاران ،عملكرد پرستاران نيز بهبود مي يابد.همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه با افزايش ميزان ارتباط پرستاران با پزشكان ،عملكرد پزشكان نيز افزايش مي يابد .. همچنين هرچه تجربه كاري پزشكان و پرستاران  بيشتر شود ميانگين موفقيت در عملكرد شان نيز افزايش مي يابد.پس مي توان گفت بين ارتباط پزشك و پرستار رابطه معنادري وجود دارد.

 

نتيجه گيري:بطور كلي مي توان گفت، رابطه حرفه اي بين پزشكان و پرستاران از ديدگاه پرستاران در سطح متوسط و از ديدگاه پزشكان در سطح بسيار قوي قراردارد.. پس  بهبود ارتباط بين پزشك و پرستار مي تواند نتايج بسيار مثبتي براي پزشكان و پرستاران و كيفيت مراقبت هاي آنان داشته باشد .

فهرست مطالب

 

                                                                                                                 صفحه

 

عنوان                                                                                                                                                                           

 

چكيده                                                                                                                                                     

 

فصل اول:معرفي پژوهش

 

بيان مسئله                                                                                                                            

 

اهميت موضوع                                                                                                                                      

 

وجوه تمايز                                                                                                                         

 

اهداف پژوهش                                                                                                                   

 

سوالات پژوهش                                                                                                                  

 

فرضيات پژوهش                                                                                                                   

 

دامنه پژوهش                                                                                                                     

 

محدوديت پژوهش                                                                                                             

 

امكانات پژوهش                                                                                                                  

 

تعاريف واژه ها                                                                                                                  

 

فصل دوم:پيشينه پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                   

 

تاريخچه  

 

تعريف ارتباطات

 

مفهوم ارتباطات

 

مراحل برقراري ارتباط

 

روشهاي برقراري ارتباط

 

انواع مهارتهاي ارتباطي

 

مهارتهاي ارتباطي پايه

 

مفهوم ارتباط كلامي و غير كلامي

 

انواع ارتباط كلامي

 

انواع  ارتباط غير كلامي

 

اصول ارتباط بين فردي

 

موانع ارتباطي

 

روابط خود راتجزيه و تحليل كنيد

 

اهميت گوش دادن در روابط بين فردي

 

شكلهاي مختلف ارتباط گروهي

 

رازهاي ارتباط موفق با ديگران

 

قاطعيت چيست و چگونه آن را در خود تقويت كنيم

 

مراحل اعمال قاطعيت                                                                                                                                              

 

مروري بر مطالعات دروني                                                                                                            

 

مروري بر مطالعات بيروني                                                                                                            

 

فصل سوم:روش و مراحل انجام پژوهش

 

مقدمه                                                                                                                                                

 

نوع پژوهش                                                                                                                                    

 

محيط پژوهش                                                                                                                                 

 

جامعه پژوهش                                                                                                                                 

 

حجم نمونه                                                                                                                                      

 

روش نمونه گيري                                                                                                                          

 

روش گردآوري                                                                                                                             

 

نمونه پژوهش و روش انتخاب                                                                                                      

 

روش گردآوري داده ها                                                                                                               

 

ابزار جمع آوري داده ها                                                                                                           

 

پرسشنامه ارتباط حرفه اي پزشكان

 

پرسشنامه ارتباط حرفه اي پرستاران

 

شاخصهاي روايي و پايايي پرسشنامه ارتباط حرفه اي پزشك و پرستار                                                

 

روش هاي آماري براي تحليل داده ها                                                                                   

 

ملاحظات اخلاقي                                   

 

فصل چهارم:ارائه يافته ها و بحث و نتيجه گيري

 

مقدمه                                                                                                                                            

 

آمار توصيفي                                                                                                                                

 

آمار استنباطي                                                                                                                              

 

شواهد مربوط به روايي و پايايي پرسشنامه                                                                            

 

بررسي فرضيه هاي پژوهش                                                                                                      

 

بحث و نتيجه گيري                                                                                                                   

 

فصل پنجم:خلاصه نتايج

 

خلاصه نتايج حاصله                                                                                                                 

 

پيشنهادات پژوهشگر                                                                                                                   

 

پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي                                                                                        

 

پيوست ها

 

پرسشنامه ارتباط حرفه اي پرستار

 

پرسشنامه ارتباط حرفه اي پزشك

 

فهرست منابع

 

منابع فارسي                                                                                                                                

 

منابع انگليسي                                                                                                                              

 

جداول

 

 

 

جدول (4-1) توزيع فراواني جنسيت پزشكان

 

 

 

جدول(4-2)توزيع فراواني سن پزشكان

 

 

 

جدول(4-3) توزيع فراواني تاهل پزشكان

 

 

 

جدول(4-4) توزيع فراواني تحصيلات پزشكان

 

 

 

جدول(4-5) توزيع فراواني وضعيت استخدام پزشكان

 

 

 

جدول (4-6)تعيين نرمال بودن داده هاي پزشكان

 

 

 

جدول (4-7) تعيين نرمال بودن داده هاي پرستاران

 

 

 

جدول(4-8) توزيع فراواني سوالات پرسشنامه مربوط به عملكرد پزشكان

 

 

 

جدول(4-8) توزيع فراواني سوالات پرسشنامه  ارتباط حرفه اي پرستاران

 

جدول(4-10)ضريب همبستگي فرضيه 1

 

جدول(4-11) نتايج رگرسيون فرضيه 1

 

جدول(4-12) تعيين نتايج آزمون فرضيه 1

 

جدول(4-13) ضريب همبستگي فرضيه 1

 

جدول(4-14)نتايج رگرسيون فرضيه 2

 

 جدول(4-15) تعيين نتايج آزمون فرضيه 2

 

جدول(4-16) ضريب همبستگي فرضيه 2

 

جدول(4-17) نتايج رگرسيون فرضيه 3

 

جدول(4-18) تعيين نتايج آزمون فرضيه 3

 

جدول(4-37) مقايسه ميانگين جنسيت در عملكرد پرستاران

 

جدول (4-38) تعيين نتايج مقايسه جنسيت در عملكرد حرفه اي پرستاران

 

جدول (4-45) مقايسه ميانگين سن با عملكرد پزشكان

 

جدول (4-46) تاثير ميانگين سن روي عملكرد پرستاران

 

جدول (4-49) مقايسه ميانگين تاهل در عملكرد پزشكان و پرستاران

 

 جدول( 4-50) تعيين نتايج تاهل در عملكرد پزشكان  و پرستاران

 

جدول (4-57) مقايسه ميانگين عملكرد پرستاران و پزشكان از بعد تحصيلات

 

جدول (4-58) تعيين نتايج ميزان تحصيلات در عملكرد پزشكان

 

 

قيمت محصول : 10000 تومان

دانلود

پايان نامه بررسي ارتباط حرفه اي بين پزشك و پرستار از ديدگاه هردو گروه،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         پروپوزال اختلالات رواني و متغيرهاي مرتبط با آن در بين مراجعين به بيمارستان تخصصي روانپزشكي

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۲:۲۹    مهندس موسوي

پروپوزال اختلالات رواني و متغيرهاي مرتبط با آن در بين مراجعين به بيمارستان تخصصي روانپزشكي

پروپوزال اختلالات رواني و متغيرهاي مرتبط با آن در بين مراجعين به بيمارستان تخصصي روانپزشكي

فرمت فايل : doc

حجم : 98

صفحات : 19

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پروپوزال اختلالات رواني و متغيرهاي مرتبط با آن در بين مراجعين به بيمارستان تخصصي روانپزشكي

قسمتي از متن:

بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق به صورت مستند) :

 

يكي از معضلات ومشكلات جوامع امروزي بيماريهاي رواني است. بيماريهاي رواني همواره در اجتماعات بشري وجودداشته است. ليكن اطلاعات آماري وعيني در اين موارد اندك مي باشد، اما امروزه با گسترش اطلاعات پژوهشي وآماري مي توان معيار نسبتاً واقعي از بروز و شيوع بيماريهاي رواني ارائه داد. البته شيوع بيماريهاي رواني در گذشته به شدت وكثرت امروز نبوده است، چرا كه در هيچ عصري، عواملي كه بر سيستم عصبي انسان فشار وارد مي كنند وموجبات نا بساماني وپريشاني افكار وعواطف وي مي گردند مانند عصر حاضر نبوده است(ساپنيگتون[1]،1385 ترجمه حسين شاهي برواتي).

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني [2](DSM _ IV_TR)اختلال رواني را يك سندرم يا الگوي رواني و رفتاري ميداند كه با احساس ناراحتي يا ناتواني (تخريب در يك يا چند زمينه اي كاركردي) همراه است. همچنين سندرم نبايد فقط پاسخي قابل انتظار و تاييد شده از نظر اجتماعي نسبت به يك رويداد خاص، نظير مرگ يك فرد عزيز باشد. مطابق تعريف IRـ IVـ DSM رفتارهاي انحرافي (مثلا از نظر سياسي، مذهبي يا جنسي) و تعارض هايي كه در درجه ي اول بين خود و اجتماع وجود دارد، اختلال رواني شمرده نمي شوند(ساپنيگتون،1385 ترجمه حسين شاهي برواتي) .[1]- Sappington, Andrew A

[2] - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

قيمت محصول : 15000 تومان

دانلود

پروپوزال اختلالات رواني و متغيرهاي مرتبط با آن در بين مراجعين به بيمارستان تخصصي روانپزشكي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۲:۰۲    مهندس موسوي

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي

فرمت فايل : doc

حجم : 294

صفحات : 87

گروه : روانشناسي و علوم تربيتي

توضيحات محصول :

پايان نامه كارشناسي 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل درسال 1391

 

مقدمه

تصوري كه بيش از اين، ازسازمان در ذهن ها تداعي مي­شد، آن بود كه سازمان وسيله‌اي است براي انكه بتوان با استفاده از آن، فعاليت گروهي از افراد را در جهت حصول هدف يا اهدافي هماهنگ نمود. ولي آن چه امروزه باور داريم آن است كه سازمان چيزي بيش از سطح افقي و عمودي دواير سلسله مراتب و اختيارات نيست. يك سازمان مانند يك فرد داراي يك شخصيت است. شخصيتي كه داراي ويژگي‌هاي انعطاف پذيري خلاقيت محافظه كاري و ... مي‌باشد. سازمان خود داراي حيات و زندگي است كه اين زندگي سيستمي متفاوت از زندگي اجزاي اين سيستم يعني، اعضاي آن است. سازمان هايي مثل  IBM[1] نمونه‌هايي از اين سازمان ها هستند كه طول عمر آنها از دوره زندگي اعضاي خود به مراتب بيشتر بوده است. در اين سازمان ها كاركنان و اعضا نسبت به يك الگوي رفتاري خاص توافق پيدا مي‌كنند و اين همان فرهنگ سازماني است (مشبكي، 1377).

جمعيت شناسان، جامعه شناسان و اخيرآً روانشناسان و حتي اقتصاددانان توجه خاصي به اين مبحث نو و مهم در مديريت مبذول داشته و در شناسايي نقش و اهميت آن نظريه‌ها و تحقيقات زيادي را انجام دادند، و در حل مسايل و مشكلات مديريت به كار گرفته اند. با بررسي كه توسط گروهي از انديشمندان علم مديريت به عمل آمده فرهنگ سازماني به عنوان يكي از موثرترين عوامل پيشرفت و توسعه كشورها شناخته شده است. به طوري كه بسياري از پژوهشگران معتقدند كه موفقيت كشور ژاپن در صنعت و مديريت يكي از علل مهم توجه آنها به فرهنگ سازماني است. فرهنگ سازماني به عنوان مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك بر رفتار و انديشه اعضاي سازمان اثر مي گذارد و مي تواند نقطه شروعي براي حركت و پويايي و يا مانعي در راه پيشرفت به شمار آيد. نظر به اين كه فرهنگ سازماني از اساسي ترين زمينه هاي تغيير و تحول در سازمان است برنامه هاي جديد تحول بيشتر به تحول بنيادي سازمان نگاه مي­كند از اين رو هدف اين برنامه ها تغيير و تحول فرهنگ سازماني به عنوان زير بناي بستر تحول است (بنيانيان، 1386).

 


 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

كليات پژوهش

مقدمه.. 1

:بيان مساله.. 2

اهميت وضرورت موضوع پژوهش.. 4

اهداف پژوهش.. 5

اهداف كلي:.. 5

اهداف جزيي:.. 5

سوالات پژوهش:.. 6

فرضيه پژوهش.. 7

تعاريف نظري

فصل دوم

ادبيات و پيشينه پژوهش.. 10

انواع فرهنگ.. 11

كاركردهاي فرهنگ.. 11

ويژگي هاي فرهنگ.. 12

تعريف فرهنگ سازماني.. 13

ويژگي هاي فرهنگ سازماني.. 15

ماهيت فرهنگ سازماني.. 17

ريشه هاي فرهنگ سازماني.. 18

انواع فرهنگ سازماني.. 19

تقسيم بندي ديويس.. 20

فرهنگ غالب وغير غالب.. 21

فرهنگ هاي ضعيف و قوي.. 22

تقسيم بندي هاروي و براوان.. 23

ويژگي هاي فرهنگ قوي و ضعيف.. 24

تعريف رضايت شغلي.. 27

عوامل موثر بر رضايت شغلي.. 29

عوامل محيطي:.. 30

نظريه هاي رضايت شغلي.. 31

1- نظريه اختلاف:.. 31

3-نظريه محروميت.. 32

3-  نظريه روابط عمومي.. 32

پيامهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي.. 32

شيوه ابراز نارضايتي.. 36

نقش رضايت شغلي در عملكرد.. 38

نظام جبران خدمات.. 38

انداز گيري ميزان رضايت شغلي.. 39

فرهنگ سازماني و رضايت شغلي.. 41

تحقيقات انجام يافته در داخل كشور.. 44

تحقيقات انجام يافته در خارج از كشور.. 47

فصل سوم

ابزارهاي اندازه گيري و جمع آوري اطلاعات.. 54

روش اجراي پژوهش.. 55

تجزيه وتحليل امار توصيفي واستنباطي.. 55

تجزيه و تحليل داده ها.. 55

فصل چهارم

تجزيه و تحليل داه ها

بخش اول آمار توصيفي.. 57

بخش دوم : آمار استنباطي.. 61

فصل پنجم

بحث و نتيجه گيري

بحث و نتيجه گيري.. 67

محدوديت هاي پژوهش.. 68

پيشنهادات.. 69

منابع.. 70

 

 

قيمت محصول : 35000 تومان

دانلود

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي در بين كاركنان دانشگاه علوم پزشكي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         بررسي پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۱:۳۰    مهندس موسوي

بررسي پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين

بررسي پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين

فرمت فايل : pdf

حجم : 167

صفحات : 70

گروه : دندانپزشكي

توضيحات محصول :

دانلود رساله دكتري بررسي پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين

در 70 صفحه ورد قابل ويرايش آماده ارائه با فرمت doc

شرح مختصر:

زمينه: جهت درمان دندانپزشكي كودكاني كه با دندانپزشك همكاري نمي كنند،استفاده از تكنيك هاي كنترل رفتاري اجتناب ناپذير مي باشد.روشهايي هستند كه گروه دندانپزشكي با آن به طور موءثر و كارامد كودك را درمان مي كند و همزمان نگرش مثبتي نسبت به دندانپزشكي به او القا مي كند.

هدف:هدف اين مطالعه تعيين كردن پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين بود.

روش ها:جهت انجام اين مطالعه توصيفي-مقطعي،فيلمي حاوي 4 روش كنترل رفتاري جدا كردن كودك از والد،كنترل صدا،گذاشتن دست روي دهان كودك و بيهوشي عمومي ساخته شد.قبل از نمايش هر تكنيك،در فيلم توضيحي مختصر توسط متخصص دندانپزشكي اطفال راجع به ويژگي،روش و هدف هر تكنيك داده شده 50 نفر از مادران مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين اين فيلم را مشاهده كردند و پس از مشاهده هر تكنيك ، پرسشنامه اي كه در اختيارشان قرار گرفته بود پر كردند.

نتايج: روش جدا كردن كودك از والدين بيشترين تكنيك پذيرفته شده بود.بعد از آن ترتيب پذيرش تكنيكها به صورت (2) كنترل صدا (3) گذاشتن دست روي دهان كودك و (4) بيهوشي عمومي بود. در اين مطالعه بين پذيرش تكنيك كنترل صدا و رتبه فرزند ، سن كودك و تعداد فرزندان خانواده همچنين بين پذيرش تكنيك بيهوشي عمومي از سوي مادران و تحصيلات مادر و رتبه فرزند ارتباط آماري معني داري وجود داشت. (p<0.05)

نتيجه گيري: با توجه به مطالعه حاضر روش جدا كردن كودك از والدين بيشترين تكنيك پذيرفته شده و تكنيك بيهوشي عمومي كمترين تكنيك پذيرفته شده مي باشد.

كليد واژه ها:رفتار كودك ، كنترل رفتار ، نگرش والدين

فهرست مطالب

چكيده: ۱

مقدمه ۲

كليات ۶

متغير هاي موءثر بر رفتار دندانپزشكي كودكان: ۶

۱-اضطراب مادري: ۶

۲-تاريخچه پزشكي: ۷

۳-آگاهي از مشكلات دنداني: ۷

طبقه بندي رفتار كودكان از نظر همكاري: ۸

والدين بيمار خردسال: ………………………..۱۰

راهبرد هاي گروه دندانپزشكي: ……………..۱۱

كنترل رفتار و ارتباط با كودكان : ………………..۱۱

مروري بر مقالات ………………………………….۲۰

اهداف مطالعه ………………………………………۲۹

اهداف فرعي: ………………………………………۲۹

هدف كاربردي: ……………………………………..۳۰

مواد و روش ها ……………………………………..۳۰

معيارهاي ورود به مطالعه: ………………………..۳۰

ساخت فيلم: …………………………………………۳۱

روش اجراي تحقيق: ………………………………..۳۲

آزمون t و روش : V.C ………………………………45

بحث و نتيجه گيري…………………………………. ۴۷

نتايج  :………………………………. ۴۹

نتيجه گيري……………………………………….. ۵۹

قيمت محصول : 25000 تومان

دانلود

بررسي پذيرش تكنيكهاي كنترل رفتاري از سوي والدين مراجعه كننده به بخش كودكان دانشكده دندانپزشكي قزوين،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله زمين شناسي پزشكي (interdisciplinary science)

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۰:۴۸    مهندس موسوي

مقاله زمين شناسي پزشكي (interdisciplinary science)

مقاله زمين شناسي پزشكي (interdisciplinary science)

فرمت فايل : doc

حجم : 95

صفحات : 29

گروه : پژوهش

توضيحات محصول :

قسمتهايي از متن:

"زمين شناسي پزشكي" علمي است كه به بررسي ارتباط بين عوامل زمين شناسي با سلامت انسان ها و جانوران و تأثير عوامل زيست محيطي بر پراكندگي جغرافيايي بيماري هاي مرتبط مي پردازد.بنابراين زمين شناسي پزشكي موضوعي گسترده و پيچيده است كه براي شناسايي، كاهش يا حل مشكلات موجود نياز به ارتباط با رشته هاي مختلف علمي دارد.

فلزات و نافلزات اگر به مقادير غيرطبيعي وارد بدن شوند منجر به بروز مشكلات قابل توجهي مي گردند. گروهي از فلزات براي سلامتي ما سودمند و گروهي ديگر مضر هستند. فعاليت هاي انساني (از هر نوع) باعث انتقال فلزات از جايگاه هايشان به مكان هايي مي شود كه در آينده براي سلامت انسان ها و جانوران مشكلاتي را به وجود خواهند آورند. اين مشكلات در مكان هايي كه بارندگي هاي اسيدي روند دسترس پذيري فلزات سنگين (مانند جيوه) و در نتيجه جذب آنها در زنجيره غذايي را تسهيل مي كند، تشديد مي شوند. به علاوه باران هاي اسيدي در اين مكان ها باعث عدم دسترسي موجودات زنده به برخي از عناصر كم مقدار مانند سلنيم مي شوند. ...

...

شواهد نشان مي دهد كه بسياري از فلزات موجود در خاك انحلال ناپذيرند و جذب گياهان نمي شوند. دسترس پذيري، جابجايي و سميت فلزات نه تنها به حالات فيزيكي و شيميايي فلز بستگي دارد بلكه به فاكتورهاي محلي موجود در محيط نيز وابسته است. براي مثال، pH فاكتور تعيين كننده مهمي در دسترسي به فلزات موجود در خاك است. دسترس پذيري و جابجايي فلزاتي مانند روي، سرب، و كادميم تحت شرايط اسيدي بسيار افزايش مي يابد در حاليكه افزايش pH باعث كاهش دسترسي به آنها مي شود. نوع خاك مثلا رسي يا ماسه اي و ويژگي هاي فيزيكي آن بر جابجايي فلزات در خاك تأثير مي گذارد. همچنين جانداران موجود در خاك بر انحلال پذيري، جابجايي و دسترس پذيري فلزات اثر گذارند. سميت فلزات نيز به پارامترهاي ويژه اي از قبيل حالت شيميايي، گونه هاي مولكولي، اتمي و يوني، ليگاند، ظرفيت بافر و ظرفيت تبادلات يوني وابسته است براي مثال تركيبات آلي جيوه و سرب سمي تر از فرم هاي غيرآلي هستند. وضعيت اكسايش نيز بر درجه سميت مؤثر است مثلا كروم با ظرفيت 6 سمي تر از كروم با ظرفيت 3 است.

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور با هدف ارتقا اين موضوع در ميان متخصصين زمين شناسي، پزشكي، بهداشت و عموم مردم، مجموعه مطالعات سامان يافته اي را پيرامون تدوين بانك اطلاعاتي، گردآوري و اطلاع رساني اين موضوع در ايران و ساير نقاط جهان در دست انجام دارد. ...

...

قيمت محصول : 3800 تومان

دانلود

مقاله زمين شناسي پزشكي (interdisciplinary science)،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله شيوه هاي مديريت تجهيزات پزشكي

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۲۰:۱۳    مهندس موسوي

مقاله شيوه هاي مديريت تجهيزات پزشكي

مقاله شيوه هاي مديريت تجهيزات پزشكي

فرمت فايل : doc

حجم : 255

صفحات : 20

گروه : پزشكي

توضيحات محصول :

عنوان مقاله

مروري بر شيوه هاي مديريت تجهيزات پزشكي

اصلي ترين مطاب:

مقدمه
بحث و يافته ها :
1 - ثبت اطلاعات و تهيه شناسنامه:
2 - انتخاب و خريد مناسب تجهيزات پزشكي
3 - تدوين برنامه هاي آموزشي
4 - بازرسيهاي دوره اي
5- نگهداري تجهيزات پزشكي
6- تنظيم صحت و دقت تجهيزات پزشكي (كاليبراسيون)
7- مديريت تجهيزات پزشكي و رايانه
نتيجه گيري :
منابع :

بخشي از متن:
از آنجا كه مديريت اثربخش دربخش تجهيزات پزشكي در درجه اول مستلزم انتخاب صحيح تجهيزات پزشكي ميباشد در زيربه برخي ازاصول خريد و انتخاب تجهيزات اشاره ميشود :
1. ارزشيابي نياز: ابتدا بايد تحليل واقع گرايانه اي در مورد نياز يك دستگاه صورت گيرد براي اين كار بايد:
الف ) نياز يك دستگاه بايد به وسيله كميته اي متشكل از پزشكان و كادر درماني ، مديران ، سرپرستان و مسئولانن واحدهاي مهندسي پزشكي و حسابداري تأيييد شود .
...

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

مقاله شيوه هاي مديريت تجهيزات پزشكي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         تحقيق نقش تجارت خارجي و سرمايه انساني در بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۴:۲۶    مهندس موسوي

تحقيق نقش تجارت خارجي و سرمايه انساني در بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي

تحقيق نقش تجارت خارجي و سرمايه انساني در بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي

فرمت فايل : doc

حجم : 22

صفحات : 56

گروه : اقتصاد

توضيحات محصول :

تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

چكيده
بيشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزي است. تجارت خارجي با فرآهم آوردن امكان بهره گيري از صرفه هاي مقياس، تكنولوژي هاي پيشرفته، امكان تخصيص بهينه منابع و افزايش رقابت در توليد محصولات، مي تواند موجبات افزايش بهره وري عوامل توليد و رسيدن به رشد اقتصادي را فرآهم آورد. اما جذب تكنولوژي ها و فناوري هاي مدرن و پيشرفته در جريان تجارت و انطباق آنها با شرايط داخلي توليد نياز به سرمايه گذاري در منابع انساني و تربيت نيروي انساني ماهر، متخصص و كارآمد دارد. لذا تجارت خارجي و سرمايه انساني و اثر تركيبي اين دو عامل مي توانند بر ارتقاي بهره وري عوامل توليد و افزايش رشد اقتصادي اثر گذار باشند.
...
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
با توجه به نتايج به دست آمده در اين نوشتار مي‌توان گفت كه اولاً صادرات و واردات، تأثير مثبت و معني‌داري بر رشد اقتصادي از خود به جاي مي‌گذارند؛ ولي اهميت ضريب صادرات، بيشتر از واردات مي‌باشد، و اين به دليل آن است كه صادرات تأمين كننده اصلي ارز براي واردات است. دوم آنكه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تأثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي دارند. در حالي كه كالاهاي مصرفي تأثير منفي بر رشد اقتصادي دارد، كه البته چندان قابل اعتنا نيست و مي‌توان گفت رشد كالاهاي مصرفي تأثيري بر رشد اقتصادي ندارد.
...

قيمت محصول : 9500 تومان

دانلود

تحقيق نقش تجارت خارجي و سرمايه انساني در بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

         مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

بازدید :    ۱۱ تير ۱۳۹۷    ۰۷:۱۳:۳۷    مهندس موسوي

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

فرمت فايل : doc

حجم : 86

صفحات : 227

گروه : مديريت

توضيحات محصول :

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول تاريخچه روابط عمومي در جهان
بخش دوم تاريخ روابط عمومي در ايران
تعاريف : روابط عمومي
موقعيت ها و وظايف روابط عمومي
نتيجه گيري
دانش و تكنولوژي در ارتباطات
مراحل تكامل ارتباطات انساني
ارتباطات در روابط عمومي
مردمداري در دهكده جهاني
الف)ايجاد ، حفظ و تداوم اطلاع‌رساني
ب)ايجاد ، حفظ و تداوم پاسخگويي
ج)ايجاد ، حفظ و تداوم تفاهم
ارتباطات ميان فردي اثربخش
انواع روابط انسان با محيط
آيين گفتگو
وجود ارتباط انسان با حيوانات
ارتباطات انسان با طبيعت
ارتباطات انسان با ماشين
فعاليت درون سازماني برون سازماني
از ديگر وظايف روابط عمومي
مهمترين وظايف برون سازماني
روابط عمومي
ويژگيهاي كارشناس روابط عمومي در ارتباط مردمي
تبليغات
ويژگيهاي كارشناسي روابط عمومي در رسانه ها
مرزهاي روابط عمومي و تحقيقات
فن آوري نوين در روابط عمومي
ويژگيهاي برنامه ريزي صحيح در مديريت زمان
آفتهاي عدم برنامه ريزي در روابط عمومي
بخش اول : فنون و تكنيك ديداري
بخش دوم : فنون و تكنيك هاي شنيداري
منابع و مأخذ
----------
مقدمه:
يكي از مشكلات روابط عمومي ها در كشورها ما فقدان منابع علمي و مكتوب در اين حوزه مي باشد از ديرباز و از زماني كه روابط عمومي عنوان يك رشته و حرفه در كشور ما متولد شد، به دليل آن كه تولد اين حرفه جديد بر اساس نيازها و
زير ساخت هاي موجود در كشور ما جوابگوي اين نهاد اجتماعي نبود، ساز و كازهاي مناسب هم براي توسعه و ارتقاء روابط عمومي ايجاد نشد ولي با گذشت زمان و ايجاد نيازهاي جديد در جامعه در حال گذرا ايران نياز به داشتن روابط عمومي هاي كارآمد بيش از پيش احساس شد. با سواد شدن درصد بيشتري از مردم، ايجاد تمايلات
تساوي طلبانه، بالا رفتن توقعات مردم از حكومت ها، گسترش وسايل ارتباط جمعي، اهميت يافتن هرچه بيشتر افكار عمومي، رشد صنايع و شركت هاي سهامي و ... از جمله اين عوامل به شمار مي روند.
...

قيمت محصول : 14400 تومان

دانلود

مقاله روابط عمومي و ارتباطات ؛ تكنولوژي و تكنيكها،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

          آخرین مطالب ارسالی

جدید      پاورپوينت معماري گرمابه
    نمونه سوالات بهياري ويژه دانش آموزان ورودي دبيرستان پايه دهم
    طراحي الگوي مديريت بلايا براي ايران
    نتايج بررسي ميزان باكتري و قارچ و pm در بخش هاي مختلف بيمارستاان
    دانلود فرم قرارداد اجاره نامه خام - مخصوص اجاره دادن منزل مسكوني، مغازه تجاري و غيره
    ارزيابي عملكرد كاركنان - پژوهش كارشناسي ارشد مديريت
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع بررسي تاثير سيستمهاي انفورماتيك درعملكرد شركت تعميرات به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي سيستم بودجه بندي و ارائه مدل مناسب بودجه ريزي به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد مديريت با موضوع " تحليل ارتباط مدل تعالي EFQM و كارت امتيازي متوازن BSC " به همراه فهرست منابع و مواخذ
    پروپوزال و روش تحقيق پژوهش كارشناسي ارشد حسابداري با موضوع بررسي تطبيقي روش‌هاي موجود تجزيه و تحليل مالي به همراه فهرست منابع و مواخذ

منو

درباره ما

گروه فناوري دسيس مفتخر است به توزيع برترين فايلهاي دانشجويي درايران.كاربر گرامي شما با چند كليك ساده با اطمينان كامل فايل را آني تحويل بگيريد